මගේ තාත්ති – Mage Thaththi

~ AD Free content ! ~ මගේ තාත්ති – Mage Thaththi-1 මගේ තාත්ති – Mage Thaththi-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more මගේ තාත්ති – Mage Thaththi

සචී – Sachi

~ AD Free content ! ~ සචී – Sachi -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more සචී – Sachi

දිනූශා – Dinusha

~ AD Free content ! ~ දිනූශා – Dinusha -1 දිනූශා – Dinusha -2 දිනූශා – Dinusha -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more දිනූශා – Dinusha

හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare

~ AD Free content ! ~ හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-1 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-2 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-3 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-4 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-5 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ … Read more හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare

මාලි – Mali

~ AD Free content ! ~ මාලි – Mali -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more මාලි – Mali

සැලැස්ම – Selasma

~ AD Free content ! ~ සැලැස්ම – Selasma -5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more සැලැස්ම – Selasma

මගේ කෑල්ල – Mage kella

~ AD Free content ! ~ මගේ කෑල්ල – Mage kella -2 මගේ කෑල්ල – Mage kella -3 මගේ කෑල්ල – Mage kella -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more මගේ කෑල්ල – Mage kella

අම්මට සිරි – Ammata siri

~ AD Free content ! ~ අම්මට සිරි – Ammata siri -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more අම්මට සිරි – Ammata siri

විසේකාරියෝ – Visekariyo

~ AD Free content ! ~ විසේකාරියෝ – Visekariyo -2 විසේකාරියෝ – Visekariyo -5 විසේකාරියෝ – Visekariyo -7 විසේකාරියෝ – Visekariyo -9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and … Read more විසේකාරියෝ – Visekariyo

අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema

~ AD Free content ! ~ අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha … Read more අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema

මවගේ අඳෝනාව – Mawage Andonawa

~ AD Free content ! ~ මවගේ අඳෝනාව – Mawage Andonawa-1 මවගේ අඳෝනාව – Mawage Andonawa-7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more මවගේ අඳෝනාව – Mawage Andonawa

සයුරි – Sayuri

~ AD Free content ! ~ සයුරි – Sayuri -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more සයුරි – Sayuri

මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani

~ AD Free content ! ~ මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani-1 මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani-2 මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani-5 මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani-14 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම … Read more මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

~ AD Free content ! ~ මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala … Read more මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

ගෘහණිය – Gruhaniya

~ AD Free content ! ~ ගෘහණිය – Gruhaniya -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more ගෘහණිය – Gruhaniya

Go to Top