පුශ්පරාග – Pushparaga

පුශ්පරාග – Pushparaga -1 පුශ්පරාග – Pushparaga -2 පුශ්පරාග – Pushparaga -3 පුශ්පරාග – Pushparaga -4 පුශ්පරාග – Pushparaga -5 පුශ්පරාග – Pushparaga -6 පුශ්පරාග – Pushparaga -7 පුශ්පරාග – Pushparaga -9 පුශ්පරාග – Pushparaga -11 පුශ්පරාග – Pushparaga -13 පුශ්පරාග – Pushparaga -14 පුශ්පරාග – Pushparaga -16 පුශ්පරාග – Pushparaga -19 පුශ්පරාග – Pushparaga … Read more පුශ්පරාග – Pushparaga

සත්‍ය කතාවක් – Sathya kathawak

සත්‍ය කතාවක් – Sathya kathawak-3 සත්‍ය කතාවක් – Sathya kathawak-4 සත්‍ය කතාවක් – Sathya kathawak-5 සත්‍ය කතාවක් – Sathya kathawak-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more සත්‍ය කතාවක් – Sathya kathawak

සිහින දෙව් දූ – Sihina dev du

සිහින දෙව් දූ – Sihina dev du-1 සිහින දෙව් දූ – Sihina dev du-2 සිහින දෙව් දූ – Sihina dev du-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more සිහින දෙව් දූ – Sihina dev du

සුනීත විල – Sunitha Vila

සුනීත විල – Sunitha Vila -1 සුනීත විල – Sunitha Vila -3 සුනීත විල – Sunitha Vila -5 සුනීත විල – Sunitha Vila -7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more සුනීත විල – Sunitha Vila

ඔසරි පොට – Osari pota

ඔසරි පොට – Osari pota -1 ඔසරි පොට – Osari pota -4 ඔසරි පොට – Osari pota -6 ඔසරි පොට – Osari pota -8 ඔසරි පොට – Osari pota -9 ඔසරි පොට – Osari pota -19 ඔසරි පොට – Osari pota -21 ඔසරි පොට – Osari pota -27 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more ඔසරි පොට – Osari pota

පවුලේ ආතල් – Pawule athal

පවුලේ ආතල් – Pawule athal-1 පවුලේ ආතල් – Pawule athal-2 පවුලේ ආතල් – Pawule athal-3 පවුලේ ආතල් – Pawule athal-8 පවුලේ ආතල් – Pawule athal-10 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more පවුලේ ආතල් – Pawule athal

සැලැස්ම – Selasma

සැලැස්ම – Selasma -1 සැලැස්ම – Selasma -2 සැලැස්ම – Selasma -5 සැලැස්ම – Selasma -7 සැලැස්ම – Selasma -9 සැලැස්ම – Selasma -11 සැලැස්ම – Selasma -12 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We … Read more සැලැස්ම – Selasma

අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema

අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-1 අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-2 අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-3 අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-5 අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-7 අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-13 අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-14 අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-15 අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-17 අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-20 අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema-21 … Read more අහඹු හමුවීම – Ahambu hamuweema

සයුරි – Sayuri

සයුරි – Sayuri -1 සයුරි – Sayuri -7 සයුරි – Sayuri -8 සයුරි – Sayuri -9 සයුරි – Sayuri -10 සයුරි – Sayuri -12 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more සයුරි – Sayuri

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-3 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-4 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-7 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-8 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare

හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-1 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-2 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-3 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-4 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-5 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-7 හස්බන්ඩ් … Read more හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-3 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-4 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-5 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-6 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-7 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: … Read more සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

අනියම් පෙම – Aniyam Pema

අනියම් පෙම – Aniyam Pema -1 අනියම් පෙම – Aniyam Pema -2 අනියම් පෙම – Aniyam Pema -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more අනියම් පෙම – Aniyam Pema

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-3 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-4 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-7 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-8 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

පුශ්පරාග – Pushparaga

පුශ්පරාග – Pushparaga -1 පුශ්පරාග – Pushparaga -2 පුශ්පරාග – Pushparaga -3 පුශ්පරාග – Pushparaga -4 පුශ්පරාග – Pushparaga -5 පුශ්පරාග – Pushparaga -6 පුශ්පරාග – Pushparaga -7 පුශ්පරාග – Pushparaga -9 පුශ්පරාග – Pushparaga -11 පුශ්පරාග – Pushparaga -13 පුශ්පරාග – Pushparaga -14 පුශ්පරාග – Pushparaga -16 පුශ්පරාග – Pushparaga -19 පුශ්පරාග – Pushparaga … Read more පුශ්පරාග – Pushparaga