සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-3 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-4 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-5 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-6 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-7 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: … Read more සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

අනියම් පෙම – Aniyam Pema

අනියම් පෙම – Aniyam Pema -1 අනියම් පෙම – Aniyam Pema -2 අනියම් පෙම – Aniyam Pema -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more අනියම් පෙම – Aniyam Pema

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-3 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-4 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-7 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-8 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

පුශ්පරාග – Pushparaga

පුශ්පරාග – Pushparaga -1 පුශ්පරාග – Pushparaga -2 පුශ්පරාග – Pushparaga -3 පුශ්පරාග – Pushparaga -4 පුශ්පරාග – Pushparaga -5 පුශ්පරාග – Pushparaga -6 පුශ්පරාග – Pushparaga -7 පුශ්පරාග – Pushparaga -9 පුශ්පරාග – Pushparaga -11 පුශ්පරාග – Pushparaga -13 පුශ්පරාග – Pushparaga -14 පුශ්පරාග – Pushparaga -16 පුශ්පරාග – Pushparaga -19 පුශ්පරාග – Pushparaga … Read more පුශ්පරාග – Pushparaga

මගේ පෙම්වතිය ශලනි – Mage pem wathiya Shalani

මගේ පෙම්වතිය ශලනි – Mage pem wathiya Shalani-2 මගේ පෙම්වතිය ශලනි – Mage pem wathiya Shalani-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more මගේ පෙම්වතිය ශලනි – Mage pem wathiya Shalani

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-3 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-4 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-5 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-6 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-7 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: … Read more සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

මගේ කතාව – Mage kathawa

මගේ කතාව – Mage kathawa -1 මගේ කතාව – Mage kathawa -2 මගේ කතාව – Mage kathawa -3 මගේ කතාව – Mage kathawa -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more මගේ කතාව – Mage kathawa

වෙනස – Wenasa

වෙනස – Wenasa -1 වෙනස – Wenasa -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more වෙනස – Wenasa

අක්කලා දෙන්නා – Akkala denna

අක්කලා දෙන්නා – Akkala denna-1 අක්කලා දෙන්නා – Akkala denna-2 අක්කලා දෙන්නා – Akkala denna-4 අක්කලා දෙන්නා – Akkala denna-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more අක්කලා දෙන්නා – Akkala denna

චූටි අක්කා – Chuti akka

චූටි අක්කා – Chuti akka -1 චූටි අක්කා – Chuti akka -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more චූටි අක්කා – Chuti akka

පුන්චි අම්මගේ දුව – Punchi Ammage Duwa

පුන්චි අම්මගේ දුව – Punchi Ammage Duwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more පුන්චි අම්මගේ දුව – Punchi Ammage Duwa

උඩ ගෙදර – Uda gedara

උඩ ගෙදර – Uda gedara -1 උඩ ගෙදර – Uda gedara -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more උඩ ගෙදර – Uda gedara

දීගා – Diga

දීගා – Diga -1 දීගා – Diga -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more දීගා – Diga

භූත හැඟීම – Bhutha Hangeema

භූත හැඟීම – Bhutha Hangeema-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more භූත හැඟීම – Bhutha Hangeema

භාග්‍යා – Bhagyaa

භාග්‍යා – Bhagyaa -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more භාග්‍යා – Bhagyaa