අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole

~ AD Free content ! ~ අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-1 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-2 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-3 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-4 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal … Read more අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole

වසන්ති මිස් – Wasanthi mis

~ AD Free content ! ~ වසන්ති මිස් – Wasanthi mis-1 වසන්ති මිස් – Wasanthi mis-2 වසන්ති මිස් – Wasanthi mis-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more වසන්ති මිස් – Wasanthi mis

සොනාලි මිස් – Sonali miss

සොනාලි මිස් – Sonali miss-1 සොනාලි මිස් – Sonali miss-2 සොනාලි මිස් – Sonali miss-3 සොනාලි මිස් – Sonali miss-4 සොනාලි මිස් – Sonali miss-5 සොනාලි මිස් – Sonali miss-6 සොනාලි මිස් – Sonali miss-7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more සොනාලි මිස් – Sonali miss

හංසි මැඩම් – Hansi madam

හංසි මැඩම් – Hansi madam -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more හංසි මැඩම් – Hansi madam

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-1 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-2 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-3 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-5 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-8 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-9 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-10 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-13 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa

ඉංග්‍රිසි සර් – English sir

ඉංග්‍රිසි සර් – English sir-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

චමරි මිස් – Chamari miss

චමරි මිස් – Chamari miss -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

බයෝ ටීචර් – Bio teacher

බයෝ ටීචර් – Bio teacher -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

සරලා මිස් – Sarala miss

සරලා මිස් – Sarala miss -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more සරලා මිස් – Sarala miss

සාය ගලවලා – Saya galawala

සාය ගලවලා – Saya galawala-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සාය ගලවලා – Saya galawala

ජීවිතයේ දිගු ගමන – Jeewithayee digu gamana

ජීවිතයේ දිගු ගමන – Jeewithayee digu gamana-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ටීචර්ගේ පාටි එක – Teacherge party eka

ටීචර්ගේ පාටි එක – Teacherge party eka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මගේ ටීචර් එක – Mage teacher

මගේ ටීචර් එක – Mage teacher -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top