පිපුන කුසුම් – Pipuna kusum

~ AD Free content ! ~ පිපුන කුසුම් – Pipuna kusum-1 පිපුන කුසුම් – Pipuna kusum-2 පිපුන කුසුම් – Pipuna kusum-3 පිපුන කුසුම් – Pipuna kusum-4 පිපුන කුසුම් – Pipuna kusum-5 පිපුන කුසුම් – Pipuna kusum-6 පිපුන කුසුම් – Pipuna kusum-7 පිපුන කුසුම් – Pipuna kusum-8 පිපුන කුසුම් – Pipuna kusum-9 පිපුන කුසුම් – Pipuna … Read more පිපුන කුසුම් – Pipuna kusum

පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal

~ AD Free content ! ~ පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-1 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-2 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-3 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-4 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-5 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-6 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-7 … Read more පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal

පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen

~ AD Free content ! ~ පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-1 පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-2 පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-3 පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-4 පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-5 පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen

නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya

~ AD Free content ! ~ නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-1 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-2 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-3 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-4 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-5 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-6 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-7 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-8 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-9 නිවුන් සොයුරිය – Niwun … Read more නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya

නෙත්මිගේ සිහිනය – Nethmige sihinaya

~ AD Free content ! ~ නෙත්මිගේ සිහිනය – Nethmige sihinaya-1 නෙත්මිගේ සිහිනය – Nethmige sihinaya-2 නෙත්මිගේ සිහිනය – Nethmige sihinaya-3 නෙත්මිගේ සිහිනය – Nethmige sihinaya-4 නෙත්මිගේ සිහිනය – Nethmige sihinaya-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal … Read more නෙත්මිගේ සිහිනය – Nethmige sihinaya

දෝනි – Doni

~ AD Free content ! ~ දෝනි – Doni -1 දෝනි – Doni -2 දෝනි – Doni -3 දෝනි – Doni -4 දෝනි – Doni -5 දෝනි – Doni -6 දෝනි – Doni -7 දෝනි – Doni -8 දෝනි – Doni -9 දෝනි – Doni -10 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න … Read more දෝනි – Doni

අපේ ගෙදර කතාව – Ape gedara kathawa

~ AD Free content ! ~ අපේ ගෙදර කතාව – Ape gedara kathawa-1 අපේ ගෙදර කතාව – Ape gedara kathawa-2 අපේ ගෙදර කතාව – Ape gedara kathawa-3 අපේ ගෙදර කතාව – Ape gedara kathawa-4 අපේ ගෙදර කතාව – Ape gedara kathawa-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com … Read more අපේ ගෙදර කතාව – Ape gedara kathawa

ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi

~ AD Free content ! ~ ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-1 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-2 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-3 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-4 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-5 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-6 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-7 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha … Read more ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi

මගේ සොදුරු අතීතය – Mage soduru athithaya

~ AD Free content ! ~ මගේ සොදුරු අතීතය – Mage soduru athithaya-5 මගේ සොදුරු අතීතය – Mage soduru athithaya-6 මගේ සොදුරු අතීතය – Mage soduru athithaya-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer … Read more මගේ සොදුරු අතීතය – Mage soduru athithaya

එකම පවුලක් – Ekama pawulak

එකම පවුලක් – Ekama pawulak-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

එකගෙයි කෑම – Ekageyi kema

එකගෙයි කෑම – Ekageyi kema-1 එකගෙයි කෑම – Ekageyi kema-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

එක පවුලක් – Eka pawulak

එක පවුලක් – Eka pawulak -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

දෙවෙනි ඉනිම උදේනි – Deveni inima Udeni

දෙවෙනි ඉනිම උදේනි – Deveni inima Udeni-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more දෙවෙනි ඉනිම උදේනි – Deveni inima Udeni

බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa

බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-1 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-2 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-3 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-4 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-5 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-6 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-8 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට … Read more බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa

ඇය තරුණයි – Aya tharunayi

ඇය තරුණයි – Aya tharunayi-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top