වනමන් පෙත – Wanaman petha

වනමන් පෙත – Wanaman petha-1 වනමන් පෙත – Wanaman petha-2 වනමන් පෙත – Wanaman petha-3 වනමන් පෙත – Wanaman petha-4 වනමන් පෙත – Wanaman petha-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more වනමන් පෙත – Wanaman petha

වල් දෙබස – Wal debasa

වල් දෙබස – Wal debasa -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more වල් දෙබස – Wal debasa

වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak

වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak-1 වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak-2 වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak-3 වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak-4 වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak

වහල් දූපත – Wahal dupatha

වහල් දූපත – Wahal dupatha-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more වහල් දූපත – Wahal dupatha

සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela

සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-1 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-2 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-3 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-4 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha … Read more සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela

රස රහස – Rasa Rahasa

රස රහස – Rasa Rahasa -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more රස රහස – Rasa Rahasa

සරාගයේ මංසලකුනු – Saragaye mansalakunu

සරාගයේ මංසලකුනු – Saragaye mansalakunu-1 සරාගයේ මංසලකුනු – Saragaye mansalakunu-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more සරාගයේ මංසලකුනු – Saragaye mansalakunu

රතු අස්පයගේ පලි ගැනීම – Rathu aspayage pali ganima

රතු අස්පයගේ පලි ගැනීම – Rathu aspayage pali ganima-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala … Read more රතු අස්පයගේ පලි ගැනීම – Rathu aspayage pali ganima

සවානා එක – Sawana eka

සවානා එක – Sawana eka -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more සවානා එක – Sawana eka

අග්ලි ටෝයි – Ugly toy

අග්ලි ටෝයි – Ugly toy -1 අග්ලි ටෝයි – Ugly toy -2 අග්ලි ටෝයි – Ugly toy -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more අග්ලි ටෝයි – Ugly toy

තෙරුනි – Theruni

තෙරුනි – Theruni -1 තෙරුනි – Theruni -2 තෙරුනි – Theruni -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more තෙරුනි – Theruni

සැන්ඩි – Sandy

සැන්ඩි – Sandy -1 සැන්ඩි – Sandy -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more සැන්ඩි – Sandy

පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma

පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma-1 පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma-2 පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma

මොඩල්ගේ රහස – Modelge rahasa

මොඩල්ගේ රහස – Modelge rahasa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more මොඩල්ගේ රහස – Modelge rahasa

මම රිද්මි – Mama Ridmi

මම රිද්මි – Mama Ridmi -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more මම රිද්මි – Mama Ridmi