ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana

~ AD Free content ! ~ ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-1 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-2 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-3 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-4 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-5 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-6 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-7 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් … Read more ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana

මගේ අම්මා ලතා – Mage amma Latha

~ AD Free content ! ~ මගේ අම්මා ලතා – Mage amma Latha-1 මගේ අම්මා ලතා – Mage amma Latha-2 මගේ අම්මා ලතා – Mage amma Latha-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer … Read more මගේ අම්මා ලතා – Mage amma Latha

කාමරාගිනි – Kama ragini

~ AD Free content ! ~ කාමරාගිනි – Kama ragini -1 කාමරාගිනි – Kama ragini -2 කාමරාගිනි – Kama ragini -3 කාමරාගිනි – Kama ragini -4 කාමරාගිනි – Kama ragini -5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal … Read more කාමරාගිනි – Kama ragini

චම්පා – Champa

~ AD Free content ! ~ චම්පා – Champa -1 චම්පා – Champa -2 චම්පා – Champa -3 චම්පා – Champa -4 චම්පා – Champa -5 චම්පා – Champa -6 චම්පා – Champa -7 චම්පා – Champa -8 චම්පා – Champa -9 චම්පා – Champa -10 චම්පා – Champa -11 චම්පා – Champa -12 චම්පා … Read more චම්පා – Champa

අවුරුදු තෑග්ග – Awurudu thegga

~ AD Free content ! ~ අවුරුදු තෑග්ග – Awurudu thegga-1 අවුරුදු තෑග්ග – Awurudu thegga-2 අවුරුදු තෑග්ග – Awurudu thegga-3 අවුරුදු තෑග්ග – Awurudu thegga-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal … Read more අවුරුදු තෑග්ග – Awurudu thegga

අපේ අම්මා හේමා – Ape amma Hema

~ AD Free content ! ~ අපේ අම්මා හේමා – Ape amma Hema-1 අපේ අම්මා හේමා – Ape amma Hema-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more අපේ අම්මා හේමා – Ape amma Hema

සමයම – Samayama

~ AD Free content ! ~ සමයම – Samayama -1 සමයම – Samayama -2 සමයම – Samayama -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more සමයම – Samayama

සුදු හාමිනේ – Sudu hamine

~ AD Free content ! ~ සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-1 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-2 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-3 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-4 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal … Read more සුදු හාමිනේ – Sudu hamine

නොසිතුදේ – Nosithu de

~ AD Free content ! ~ නොසිතුදේ – Nosithu de -1 නොසිතුදේ – Nosithu de -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more නොසිතුදේ – Nosithu de

අම්මා සෙට් උන හැටි – Amma set una hati

අම්මා සෙට් උන හැටි – Amma set una hati-1 අම්මා සෙට් උන හැටි – Amma set una hati-2 අම්මා සෙට් උන හැටි – Amma set una hati-3 අම්මා සෙට් උන හැටි – Amma set una hati-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. … Read more අම්මා සෙට් උන හැටි – Amma set una hati

අම්මලා ගිය ට්‍රිප් එක – Ammala giya trip eka

අම්මලා ගිය ට්‍රිප් එක – Ammala giya trip eka-1 අම්මලා ගිය ට්‍රිප් එක – Ammala giya trip eka-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more අම්මලා ගිය ට්‍රිප් එක – Ammala giya trip eka

අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi

අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-1 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-2 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-3 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-4 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-5 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-6 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-7 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට … Read more අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi

අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka

අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka-1 අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka-2 අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka-3 අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We … Read more අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka

අම්මගේ වික්‍රමය – Ammage vikramaya

අම්මගේ වික්‍රමය – Ammage vikramaya-1 අම්මගේ වික්‍රමය – Ammage vikramaya-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more අම්මගේ වික්‍රමය – Ammage vikramaya

අම්මගේ අලයිමන්ට් – Ammage alignment

අම්මගේ අලයිමන්ට් – Ammage alignment-1 අම්මගේ අලයිමන්ට් – Ammage alignment-2 අම්මගේ අලයිමන්ට් – Ammage alignment-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more අම්මගේ අලයිමන්ට් – Ammage alignment

Go to Top