අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima

අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima-1 අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima

අම්මගේ දින පොත – Ammage dina potha

අම්මගේ දින පොත – Ammage dina potha-1 අම්මගේ දින පොත – Ammage dina potha-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more අම්මගේ දින පොත – Ammage dina potha

අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra

අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra-6 අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra-7 අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra

විහඟ ඇන්ඩ් මමී – Vihanga and mama

විහඟ ඇන්ඩ් මමී – Vihanga and mama-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more විහඟ ඇන්ඩ් මමී – Vihanga and mama

රමණය – Ramanaya

රමණය – Ramanaya -1 රමණය – Ramanaya -2 රමණය – Ramanaya -3 රමණය – Ramanaya -4 රමණය – Ramanaya -5 රමණය – Ramanaya -6 රමණය – Ramanaya -7 රමණය – Ramanaya -8 රමණය – Ramanaya -9 රමණය – Ramanaya -10 රමණය – Ramanaya -11 රමණය – Ramanaya -12 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more රමණය – Ramanaya

සුදු අම්මා – Sudu amma

සුදු අම්මා – Sudu amma -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more සුදු අම්මා – Sudu amma

සුදු හාමිනේ – Sudu hamine

සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-1 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-2 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-3 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-4 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more සුදු හාමිනේ – Sudu hamine

රති කෙලිය – Rathi keliya

රති කෙලිය – Rathi keliya -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more රති කෙලිය – Rathi keliya

රාග ගින්න – Raga ginna

රාග ගින්න – Raga ginna -1 රාග ගින්න – Raga ginna -2 රාග ගින්න – Raga ginna -3 රාග ගින්න – Raga ginna -4 රාග ගින්න – Raga ginna -5 රාග ගින්න – Raga ginna -6 රාග ගින්න – Raga ginna -7 රාග ගින්න – Raga ginna -8 රාග ගින්න – Raga ginna -9 මෙම … Read more රාග ගින්න – Raga ginna

සිරවූ මානිල්ක – Sirawu Manilka

සිරවූ මානිල්ක – Sirawu Manilka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සිරවූ මානිල්ක – Sirawu Manilka

සමයම – Samayama

සමයම – Samayama -1 සමයම – Samayama -2 සමයම – Samayama -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more සමයම – Samayama

පුතාට කල වැරැද්ද – Puthata kala weredda

පුතාට කල වැරැද්ද – Puthata kala weredda-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more පුතාට කල වැරැද්ද – Puthata kala weredda

රේනුකා – Renuka

රේනුකා – Renuka -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more රේනුකා – Renuka

මවගේ ජීවිතයට – Mawage Jivithayata

මවගේ ජීවිතයට – Mawage Jivithayata-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more මවගේ ජීවිතයට – Mawage Jivithayata

ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana

ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-1 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-2 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-3 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-4 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-5 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-6 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-7 ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. … Read more ප්‍රේමා ලින්ගන – Premalingana