පරන පිනක් – Parana pinak

පරන පිනක් – Parana pinak -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more පරන පිනක් – Parana pinak

පබා අක්කා – Paba akka

පබා අක්කා – Paba akka -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more පබා අක්කා – Paba akka

නොඉදුල් ඇපල් – Noidul apple

නොඉදුල් ඇපල් – Noidul apple-1 නොඉදුල් ඇපල් – Noidul apple-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more නොඉදුල් ඇපල් – Noidul apple

නිමේශා අක්කා – Nimesha akka

නිමේශා අක්කා – Nimesha akka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more නිමේශා අක්කා – Nimesha akka

නිමන්ති අක්කා – Nimanthi akka

නිමන්ති අක්කා – Nimanthi akka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more නිමන්ති අක්කා – Nimanthi akka

මුස්ලිම් අක්කා – Muslim akka

මුස්ලිම් අක්කා – Muslim akka-1 මුස්ලිම් අක්කා – Muslim akka-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more මුස්ලිම් අක්කා – Muslim akka

මෝල්කාය – Molkaya

මෝල්කාය – Molkaya -1 මෝල්කාය – Molkaya -2 මෝල්කාය – Molkaya -3 මෝල්කාය – Molkaya -4 මෝල්කාය – Molkaya -5 මෝල්කාය – Molkaya -6 මෝල්කාය – Molkaya -7 මෝල්කාය – Molkaya -8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. … Read more මෝල්කාය – Molkaya

මනීශා අක්කා – Maneesha akka

මනීශා අක්කා – Maneesha akka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more මනීශා අක්කා – Maneesha akka

මල්ලිගේ යාලුවෝ – Mallige yaluwo

මල්ලිගේ යාලුවෝ – Mallige yaluwo-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more මල්ලිගේ යාලුවෝ – Mallige yaluwo

මල්ලිගේ යාලුවා – Mallige yaluwa

මල්ලිගේ යාලුවා – Mallige yaluwa-1 මල්ලිගේ යාලුවා – Mallige yaluwa-2 මල්ලිගේ යාලුවා – Mallige yaluwa-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more මල්ලිගේ යාලුවා – Mallige yaluwa

මගේ මල්ලි – Mage malli

මගේ මල්ලි – Mage malli -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more මගේ මල්ලි – Mage malli

මගේ ලින්ගික අත්දැකීම – Mage lingika athdekima

මගේ ලින්ගික අත්දැකීම – Mage lingika athdekima-1 මගේ ලින්ගික අත්දැකීම – Mage lingika athdekima-2 මගේ ලින්ගික අත්දැකීම – Mage lingika athdekima-3 මගේ ලින්ගික අත්දැකීම – Mage lingika athdekima-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We … Read more මගේ ලින්ගික අත්දැකීම – Mage lingika athdekima

මගේ අත්දැකීම් – Mage athdekim

මගේ අත්දැකීම් – Mage athdekim-1 මගේ අත්දැකීම් – Mage athdekim-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more මගේ අත්දැකීම් – Mage athdekim

මගේ අක්ක – Mage akka

මගේ අක්ක – Mage akka -1 මගේ අක්ක – Mage akka -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more මගේ අක්ක – Mage akka

කුමුදු අක්කා – Kumudu akka

කුමුදු අක්කා – Kumudu akka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more කුමුදු අක්කා – Kumudu akka