අඹු සිගිත්ත – Ambu singiththa

අඹු සිගිත්ත – Ambu singiththa-1 අඹු සිගිත්ත – Ambu singiththa-2 අඹු සිගිත්ත – Ambu singiththa-3 අඹු සිගිත්ත – Ambu singiththa-5 අඹු සිගිත්ත – Ambu singiththa-6 අඹු සිගිත්ත – Ambu singiththa-7 අඹු සිගිත්ත – Ambu singiththa-8 අඹු සිගිත්ත – Ambu singiththa-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට … Read more අඹු සිගිත්ත – Ambu singiththa

ස්වර්ණා අක්කා – Swarna akka

ස්වර්ණා අක්කා – Swarna akka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ස්වර්ණා අක්කා – Swarna akka

සතුට සපිරුන ජීවිතේ – Sathuta sapirunu jivithe

සතුට සපිරුන ජීවිතේ – Sathuta sapirunu jivithe-1 සතුට සපිරුන ජීවිතේ – Sathuta sapirunu jivithe-2 සතුට සපිරුන ජීවිතේ – Sathuta sapirunu jivithe-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more සතුට සපිරුන ජීවිතේ – Sathuta sapirunu jivithe

තුන් කොන් කතාව – Thun kon kathawa

තුන් කොන් කතාව – Thun kon kathawa-1 තුන් කොන් කතාව – Thun kon kathawa-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more තුන් කොන් කතාව – Thun kon kathawa

සඳුනි අක්කා – Saduni akka

සඳුනි අක්කා – Saduni akka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සඳුනි අක්කා – Saduni akka

ශානී අක්ක – Shani akka

ශානී අක්ක – Shani akka -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more ශානී අක්ක – Shani akka

ශිරාණි අක්කා – Shirani akka

ශිරාණි අක්කා – Shirani akka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ශිරාණි අක්කා – Shirani akka

ටෝක් කරපු අක්කා – Talk karapu akka

ටෝක් කරපු අක්කා – Talk karapu akka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more ටෝක් කරපු අක්කා – Talk karapu akka

සකූ – Saku

සකූ – Saku -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more සකූ – Saku

මෝල්කාය – Molkaya

මෝල්කාය – Molkaya -1 මෝල්කාය – Molkaya -2 මෝල්කාය – Molkaya -3 මෝල්කාය – Molkaya -4 මෝල්කාය – Molkaya -5 මෝල්කාය – Molkaya -6 මෝල්කාය – Molkaya -7 මෝල්කාය – Molkaya -8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. … Read more මෝල්කාය – Molkaya

මුස්ලිම් අක්කා – Muslim akka

මුස්ලිම් අක්කා – Muslim akka-1 මුස්ලිම් අක්කා – Muslim akka-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more මුස්ලිම් අක්කා – Muslim akka

මනීශා අක්කා – Maneesha akka

මනීශා අක්කා – Maneesha akka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more මනීශා අක්කා – Maneesha akka

පරන පිනක් – Parana pinak

පරන පිනක් – Parana pinak -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more පරන පිනක් – Parana pinak

නිමන්ති අක්කා – Nimanthi akka

නිමන්ති අක්කා – Nimanthi akka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more නිමන්ති අක්කා – Nimanthi akka

පබා අක්කා – Paba akka

පබා අක්කා – Paba akka -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more පබා අක්කා – Paba akka