සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha

~ AD Free content ! ~ සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha-1 සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha

මගේ නැගනිය – Mage neganiya

~ AD Free content ! ~ මගේ නැගනිය – Mage neganiya-1 මගේ නැගනිය – Mage neganiya-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more මගේ නැගනිය – Mage neganiya

පාසල් බසය – Pasal basaya

~ AD Free content ! ~ පාසල් බසය – Pasal basaya -1 පාසල් බසය – Pasal basaya -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more පාසල් බසය – Pasal basaya

නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi

~ AD Free content ! ~ නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi-1 නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi-2 නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi-3 නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal … Read more නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi

අයියලා නන්ගිලා – Aiyala nangila

~ AD Free content ! ~ අයියලා නන්ගිලා – Aiyala nangila-1 අයියලා නන්ගිලා – Aiyala nangila-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more අයියලා නන්ගිලා – Aiyala nangila

බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya

බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-1 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-2 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-3 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-5 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-6 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-8 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-12 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara … Read more බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya

දිනුශි නන්ගි – Dinushi nangi

දිනුශි නන්ගි – Dinushi nangi-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

දෙවෙනි මනාලී – Deveni manali

දෙවෙනි මනාලී – Deveni manali-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more දෙවෙනි මනාලී – Deveni manali

චමි නන්ගි – Chami nangi

චමි නන්ගි – Chami nangi -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

බෝඩිමේ නන්ගි – Bodime nangi

බෝඩිමේ නන්ගි – Bodime nangi-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

බට්ටී නන්ගි – Batti nangi

බට්ටී නන්ගි – Batti nangi-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ආශාවන් – Ashawan

ආශාවන් – Ashawan -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ඇන්ටි සහ නන්ගි – Anty saha nangi

ඇන්ටි සහ නන්ගි – Anty saha nangi-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අන්ජනී – Anjani

අන්ජනී – Anjani -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අමතක නොවුන උපකාරය – Amathaka nowuna upakaraya

අමතක නොවුන උපකාරය – Amathaka nowuna upakaraya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top