ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-1

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-2

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-3

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-5

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-8

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-9

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-10

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-13

මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

1 thought on “ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa”

Leave a comment

Go to Top