චන්ද්‍රාගේ මතක සටහන් – Chandrage mathaka satahan

චන්ද්‍රාගේ මතක සටහන් – Chandrage mathaka satahan-1

මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Leave a comment

Go to Top