අනියම් සැමියා – Aniyam Semiya

අනියම් සැමියා – Aniyam Semiya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ඇනීටගේ කතාව – Aneetage kathawa

ඇනීටගේ කතාව – Aneetage kathawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අහිංසක වයිෆ් මේනකා – Ahinsaka wife Menaka

අහිංසක වයිෆ් මේනකා – Ahinsaka wife Menaka-1 අහිංසක වයිෆ් මේනකා – Ahinsaka wife Menaka-2 අහිංසක වයිෆ් මේනකා – Ahinsaka wife Menaka-3 අහිංසක වයිෆ් මේනකා – Ahinsaka wife Menaka-4 අහිංසක වයිෆ් මේනකා – Ahinsaka wife Menaka-5 අහිංසක වයිෆ් මේනකා – Ahinsaka wife Menaka-6 අහිංසක වයිෆ් මේනකා – Ahinsaka wife Menaka-7 අහිංසක වයිෆ් මේනකා – Ahinsaka wife … Read more අහිංසක වයිෆ් මේනකා – Ahinsaka wife Menaka

අහඹු සැප – Ahambu sepa

අහඹු සැප – Ahambu sepa -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ඇගේ කතාව – Age kathawa

ඇගේ කතාව – Age kathawa -1 ඇගේ කතාව – Age kathawa -3 ඇගේ කතාව – Age kathawa -4 ඇගේ කතාව – Age kathawa -5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ආගන්තුක අනතුර – Aganthuka anathura

ආගන්තුක අනතුර – Aganthuka anathura-1 ආගන්තුක අනතුර – Aganthuka anathura-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මගේ වයිෆ් දිල්හානි – Mage wife Dilhani

මගේ වයිෆ් දිල්හානි – Mage wife Dilhani-1 මගේ වයිෆ් දිල්හානි – Mage wife Dilhani-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

නිවහන – Niwahana

නිවහන – Niwahana -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more නිවහන – Niwahana

තිලිනි මට දුන්න සැප – Thilini mata dunna sepa

තිලිනි මට දුන්න සැප – Thilini mata dunna sepa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala … Read more තිලිනි මට දුන්න සැප – Thilini mata dunna sepa

සිහිනෙන් බිඳුනු පතිවත – Sihinen bidunu pathiwatha

සිහිනෙන් බිඳුනු පතිවත – Sihinen bidunu pathiwatha-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more සිහිනෙන් බිඳුනු පතිවත – Sihinen bidunu pathiwatha

වසන්තයක් සේ ඇවිදින් – Wasanthayak se awidin

වසන්තයක් සේ ඇවිදින් – Wasanthayak se awidin-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more වසන්තයක් සේ ඇවිදින් – Wasanthayak se awidin

වයිෆ්ගේ රැවටීම – Wifege rewatima

වයිෆ්ගේ රැවටීම – Wifege rewatima-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මැනික් අප්සරාවී – Manik apsaravi

මැනික් අප්සරාවී – Manik apsaravi-1 මැනික් අප්සරාවී – Manik apsaravi-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more මැනික් අප්සරාවී – Manik apsaravi

සුසීමම – Susimama

සුසීමම – Susimama -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more සුසීමම – Susimama

මගේ වයිෆ් නදීකා – Mage wife Nadeeka

මගේ වයිෆ් නදීකා – Mage wife Nadeeka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top