ගාමන්ට් එකේ නිමාලි – Garment eke Nimali

ගාමන්ට් එකේ නිමාලි – Garment eke Nimali-1 ගාමන්ට් එකේ නිමාලි – Garment eke Nimali-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

එක් රැයක ආතල් – Ek reyaka athal

එක් රැයක ආතල් – Ek reyaka athal-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ධනවත් කාන්තාව – Dhanawath kanthawa

ධනවත් කාන්තාව – Dhanawath kanthawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ධනවත් කාන්තාව – Dhanawath kanthawa

ක්‍රොස් ඩ්‍රෙසර් – Cross dresser

ක්‍රොස් ඩ්‍රෙසර් – Cross dresser-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

පාපොච්චාරණය – Confession

පාපොච්චාරණය – Confession -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more පාපොච්චාරණය – Confession

බොස්ගේ හීනය වෙනුවෙන් බිරිඳ – Bossge heenaya wenuwen birida

බොස්ගේ හීනය වෙනුවෙන් බිරිඳ – Bossge heenaya wenuwen birida-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala … Read more බොස්ගේ හීනය වෙනුවෙන් බිරිඳ – Bossge heenaya wenuwen birida

බොන්න දීලා ගත්ත සැප – Bonna deela gaththa sepa

බොන්න දීලා ගත්ත සැප – Bonna deela gaththa sepa-1 බොන්න දීලා ගත්ත සැප – Bonna deela gaththa sepa-2 බොන්න දීලා ගත්ත සැප – Bonna deela gaththa sepa-3 බොන්න දීලා ගත්ත සැප – Bonna deela gaththa sepa-4 බොන්න දීලා ගත්ත සැප – Bonna deela gaththa sepa-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති … Read more බොන්න දීලා ගත්ත සැප – Bonna deela gaththa sepa

බිරිඳකගේ කතාව – Biridakage kathawa

බිරිඳකගේ කතාව – Biridakage kathawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

බිරිඳගේ නාඩගම – Biridage nadagama

බිරිඳගේ නාඩගම – Biridage nadagama-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

බිරිඳගේ දින පොත – Biridage dina potha

බිරිඳගේ දින පොත – Biridage dina potha-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa

බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa-1 බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa-2 බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa-3 බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa-4 බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa-5 බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa-7 බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa-8 බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa-9 බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa-10 බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa-11 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු … Read more බිරිඳගේ ආශාව – Biridage ashawa

අතිනත යාම – Athinatha yama

අතිනත යාම – Athinatha yama-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ආරියරත්න – Ariyarathna

ආරියරත්න – Ariyarathna -1 ආරියරත්න – Ariyarathna -2 ආරියරත්න – Ariyarathna -3 ආරියරත්න – Ariyarathna -4 ආරියරත්න – Ariyarathna -5 ආරියරත්න – Ariyarathna -6 ආරියරත්න – Ariyarathna -7 ආරියරත්න – Ariyarathna -8 ආරියරත්න – Ariyarathna -9 ආරියරත්න – Ariyarathna -10 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට … Read more ආරියරත්න – Ariyarathna

අපේ මධුසමය – Ape madhusamaya

අපේ මධුසමය – Ape madhusamaya-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අනියම් පෙම – Aniyam Pema

අනියම් පෙම – Aniyam Pema -1 අනියම් පෙම – Aniyam Pema -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top