සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

~ AD Free content ! ~ සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-3 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-4 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-5 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම … Read more සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya

~ AD Free content ! ~ සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-1 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-2 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-3 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-4 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-5 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-6 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-7 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-8 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-9 සීහින අනන්තය – Sihina … Read more සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya

මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda

~ AD Free content ! ~ මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-1 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-2 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-3 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-4 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-5 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-6 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-7 … Read more මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda

පලිගැනීම – Paliganeema

~ AD Free content ! ~ පලිගැනීම – Paliganeema -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more පලිගැනීම – Paliganeema

සුබානි – Subani

~ AD Free content ! ~ සුබානි – Subani -1 සුබානි – Subani -2 සුබානි – Subani -3 සුබානි – Subani -4 සුබානි – Subani -5 සුබානි – Subani -6 සුබානි – Subani -7 සුබානි – Subani -8 සුබානි – Subani -9 සුබානි – Subani -10 සුබානි – Subani -11 සුබානි – Subani -12 සුබානි … Read more සුබානි – Subani

සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare

~ AD Free content ! ~ සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-1 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-2 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-3 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-4 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-5 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-6 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-7 … Read more සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare

විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya

~ AD Free content ! ~ විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-1 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-2 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-3 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-4 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-5 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-6 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-7 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න … Read more විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya

ලින්ගික ජීවිතයේ වෙනසක් – Lingika jivithaye wenasak

~ AD Free content ! ~ ලින්ගික ජීවිතයේ වෙනසක් – Lingika jivithaye wenasak-1 ලින්ගික ජීවිතයේ වෙනසක් – Lingika jivithaye wenasak-5 ලින්ගික ජීවිතයේ වෙනසක් – Lingika jivithaye wenasak-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer … Read more ලින්ගික ජීවිතයේ වෙනසක් – Lingika jivithaye wenasak

පුනරුප්පත්තිය – Punaruppaththiya

~ AD Free content ! ~ පුනරුප්පත්තිය – Punaruppaththiya-1 පුනරුප්පත්තිය – Punaruppaththiya-2 පුනරුප්පත්තිය – Punaruppaththiya-3 පුනරුප්පත්තිය – Punaruppaththiya-4 පුනරුප්පත්තිය – Punaruppaththiya-5 පුනරුප්පත්තිය – Punaruppaththiya-6 පුනරුප්පත්තිය – Punaruppaththiya-7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer … Read more පුනරුප්පත්තිය – Punaruppaththiya

අඹ යහලුවෝ – Amba yahaluwo

~ AD Free content ! ~ අඹ යහලුවෝ – Amba yahaluwo-1 අඹ යහලුවෝ – Amba yahaluwo-2 අඹ යහලුවෝ – Amba yahaluwo-3 අඹ යහලුවෝ – Amba yahaluwo-4 අඹ යහලුවෝ – Amba yahaluwo-6 අඹ යහලුවෝ – Amba yahaluwo-7 අඹ යහලුවෝ – Amba yahaluwo-8 අඹ යහලුවෝ – Amba yahaluwo-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න … Read more අඹ යහලුවෝ – Amba yahaluwo

වරුනි මගේ බිරිඳ – Waruni mage birida

~ AD Free content ! ~ වරුනි මගේ බිරිඳ – Waruni mage birida-1 වරුනි මගේ බිරිඳ – Waruni mage birida-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more වරුනි මගේ බිරිඳ – Waruni mage birida

වයිෆ් ශිරෝමි – Wife Shiromi

~ AD Free content ! ~ වයිෆ් ශිරෝමි – Wife Shiromi-1 වයිෆ් ශිරෝමි – Wife Shiromi-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more වයිෆ් ශිරෝමි – Wife Shiromi

මගේ වල් බිරිඳ – Mage wal birida

~ AD Free content ! ~ මගේ වල් බිරිඳ – Mage wal birida-3 මගේ වල් බිරිඳ – Mage wal birida-4 මගේ වල් බිරිඳ – Mage wal birida-5 මගේ වල් බිරිඳ – Mage wal birida-6 මගේ වල් බිරිඳ – Mage wal birida-7 මගේ වල් බිරිඳ – Mage wal birida-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more මගේ වල් බිරිඳ – Mage wal birida

මගේ වයිෆ් ලතා – Mage wife Latha

~ AD Free content ! ~ මගේ වයිෆ් ලතා – Mage wife Latha-1 මගේ වයිෆ් ලතා – Mage wife Latha-2 මගේ වයිෆ් ලතා – Mage wife Latha-3 මගේ වයිෆ් ලතා – Mage wife Latha-4 මගේ වයිෆ් ලතා – Mage wife Latha-5 මගේ වයිෆ් ලතා – Mage wife Latha-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more මගේ වයිෆ් ලතා – Mage wife Latha

මගේ බිරිඳ දිනිති – Mage birida Dinithi

~ AD Free content ! ~ මගේ බිරිඳ දිනිති – Mage birida Dinithi-1 මගේ බිරිඳ දිනිති – Mage birida Dinithi-2 මගේ බිරිඳ දිනිති – Mage birida Dinithi-3 මගේ බිරිඳ දිනිති – Mage birida Dinithi-4 මගේ බිරිඳ දිනිති – Mage birida Dinithi-5 මගේ බිරිඳ දිනිති – Mage birida Dinithi-6 මගේ බිරිඳ දිනිති – Mage birida Dinithi-7 … Read more මගේ බිරිඳ දිනිති – Mage birida Dinithi

Go to Top