මගේ වේස බිරිඳ – Mage wesa birida

~ AD Free content ! ~ මගේ වේස බිරිඳ – Mage wesa birida-1 මගේ වේස බිරිඳ – Mage wesa birida-2 මගේ වේස බිරිඳ – Mage wesa birida-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer … Read more මගේ වේස බිරිඳ – Mage wesa birida

එක බිරිඳකගේ කතාව – Eka biridakage kathawa

~ AD Free content ! ~ එක බිරිඳකගේ කතාව – Eka biridakage kathawa-3 එක බිරිඳකගේ කතාව – Eka biridakage kathawa-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more එක බිරිඳකගේ කතාව – Eka biridakage kathawa

දුලීකගේ කතාව – Duleekage kathawa

~ AD Free content ! ~ දුලීකගේ කතාව – Duleekage kathawa-1 දුලීකගේ කතාව – Duleekage kathawa-2 දුලීකගේ කතාව – Duleekage kathawa-3 දුලීකගේ කතාව – Duleekage kathawa-4 දුලීකගේ කතාව – Duleekage kathawa-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal … Read more දුලීකගේ කතාව – Duleekage kathawa

ඇයත් ගැහැණියක් – Ayath gahaniyak

~ AD Free content ! ~ ඇයත් ගැහැණියක් – Ayath gahaniyak-1 ඇයත් ගැහැණියක් – Ayath gahaniyak-2 ඇයත් ගැහැණියක් – Ayath gahaniyak-3 ඇයත් ගැහැණියක් – Ayath gahaniyak-4 ඇයත් ගැහැණියක් – Ayath gahaniyak-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal … Read more ඇයත් ගැහැණියක් – Ayath gahaniyak

ඇඳිරි නීතිය – Andiri Neethiya

~ AD Free content ! ~ ඇඳිරි නීතිය – Andiri Neethiya-1 ඇඳිරි නීතිය – Andiri Neethiya-2 ඇඳිරි නීතිය – Andiri Neethiya-3 ඇඳිරි නීතිය – Andiri Neethiya-4 ඇඳිරි නීතිය – Andiri Neethiya-5 ඇඳිරි නීතිය – Andiri Neethiya-6 ඇඳිරි නීතිය – Andiri Neethiya-7 ඇඳිරි නීතිය – Andiri Neethiya-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න … Read more ඇඳිරි නීතිය – Andiri Neethiya

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

~ AD Free content ! ~ සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-3 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-4 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-5 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම … Read more සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya

~ AD Free content ! ~ සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-1 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-2 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-3 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-4 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-5 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-6 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-7 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-8 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-9 සීහින අනන්තය – Sihina … Read more සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya

මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda

~ AD Free content ! ~ මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-1 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-2 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-3 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-4 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-5 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-6 මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda-7 … Read more මගේ වයිෆ් පබෝදා – Mage wife Paboda

බ්ලැක් මේල් – Blackmail

~ AD Free content ! ~ බ්ලැක් මේල් – Blackmail -1 බ්ලැක් මේල් – Blackmail -2 බ්ලැක් මේල් – Blackmail -3 බ්ලැක් මේල් – Blackmail -4 බ්ලැක් මේල් – Blackmail -5 බ්ලැක් මේල් – Blackmail -6 බ්ලැක් මේල් – Blackmail -7 බ්ලැක් මේල් – Blackmail -8 බ්ලැක් මේල් – Blackmail -9 බ්ලැක් මේල් – Blackmail … Read more බ්ලැක් මේල් – Blackmail

රියදුරු පුහුණව – Riyaduru Puhunuwa

~ AD Free content ! ~ රියදුරු පුහුණව – Riyaduru Puhunuwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha … Read more රියදුරු පුහුණව – Riyaduru Puhunuwa

පලිගැනීම – Paliganeema

~ AD Free content ! ~ පලිගැනීම – Paliganeema -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more පලිගැනීම – Paliganeema

සුබානි – Subani

~ AD Free content ! ~ සුබානි – Subani -1 සුබානි – Subani -2 සුබානි – Subani -3 සුබානි – Subani -4 සුබානි – Subani -5 සුබානි – Subani -6 සුබානි – Subani -7 සුබානි – Subani -8 සුබානි – Subani -9 සුබානි – Subani -10 සුබානි – Subani -11 සුබානි – Subani -12 සුබානි … Read more සුබානි – Subani

සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare

~ AD Free content ! ~ සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-1 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-2 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-3 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-4 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-5 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-6 සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare-7 … Read more සැමියා නැති අතරේ – Samiya nathi athare

විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya

~ AD Free content ! ~ විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-1 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-2 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-3 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-4 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-5 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-6 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-7 විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න … Read more විවාහ ජීවතය – Vivaha jeewithaya

ලින්ගික ජීවිතයේ වෙනසක් – Lingika jivithaye wenasak

~ AD Free content ! ~ ලින්ගික ජීවිතයේ වෙනසක් – Lingika jivithaye wenasak-1 ලින්ගික ජීවිතයේ වෙනසක් – Lingika jivithaye wenasak-5 ලින්ගික ජීවිතයේ වෙනසක් – Lingika jivithaye wenasak-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer … Read more ලින්ගික ජීවිතයේ වෙනසක් – Lingika jivithaye wenasak

Go to Top