සොඳුරු අතීතය – Soduru athithaya

සොඳුරු අතීතය – Soduru athithaya-1 සොඳුරු අතීතය – Soduru athithaya-2 සොඳුරු අතීතය – Soduru athithaya-3 සොඳුරු අතීතය – Soduru athithaya-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මම නිශා – Mama Nisha

මම නිශා – Mama Nisha -1 මම නිශා – Mama Nisha -2 මම නිශා – Mama Nisha -3 මම නිශා – Mama Nisha -4 මම නිශා – Mama Nisha -5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මේ අපේ කතාවයි – Me ape kathawayi

මේ අපේ කතාවයි – Me ape kathawayi-1 මේ අපේ කතාවයි – Me ape kathawayi-2 මේ අපේ කතාවයි – Me ape kathawayi-3 මේ අපේ කතාවයි – Me ape kathawayi-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

සුද්දගේ වැඩ – Suddage weda

සුද්දගේ වැඩ – Suddage weda-1 සුද්දගේ වැඩ – Suddage weda-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

සුදාම්මි – Sudammi

සුදාම්මි – Sudammi -1 සුදාම්මි – Sudammi -2 සුදාම්මි – Sudammi -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

සැමියෙකුගේ අශාව – Samiyekuge ashawa

සැමියෙකුගේ අශාව – Samiyekuge ashawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

රශිකා – Rashika

රශිකා – Rashika -1 රශිකා – Rashika -2 රශිකා – Rashika -3 රශිකා – Rashika -4 රශිකා – Rashika -5 රශිකා – Rashika -6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

වයිෆ් ණය ගෙවපු විදිය – Wife naya gewapu vidiya

වයිෆ් ණය ගෙවපු විදිය – Wife naya gewapu vidiya-1 වයිෆ් ණය ගෙවපු විදිය – Wife naya gewapu vidiya-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

වයිෆ් චැට් – Wife chat

වයිෆ් චැට් – Wife chat -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

වයිෆ් පෙලඹවීම – Wife pelambavima

වයිෆ් පෙලඹවීම – Wife pelambavima-1 වයිෆ් පෙලඹවීම – Wife pelambavima-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මගේ කපටි වයිෆ් – Mage kapati wife

මගේ කපටි වයිෆ් – Mage kapati wife-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

වයිෆ් ප්‍රදර්ශනය – Wife pradarshanaya

වයිෆ් ප්‍රදර්ශනය – Wife pradarshanaya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

පිටට දීම – Pitata deema

පිටට දීම – Pitata deema -1 පිටට දීම – Pitata deema -2 පිටට දීම – Pitata deema -3 පිටට දීම – Pitata deema -4 පිටට දීම – Pitata deema -5 පිටට දීම – Pitata deema -6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. … Read more පිටට දීම – Pitata deema

වයිෆ්ගේ බොස් – Wifege boss

වයිෆ්ගේ බොස් – Wifege boss-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මගේ වයිෆ් චමරි – Mage wife Chamari

මගේ වයිෆ් චමරි – Mage wife Chamari-1 මගේ වයිෆ් චමරි – Mage wife Chamari-2 මගේ වයිෆ් චමරි – Mage wife Chamari-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top