හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare

~ AD Free content ! ~ හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-1 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-2 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-3 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-4 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-5 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ … Read more හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare

සැලැස්ම – Selasma

~ AD Free content ! ~ සැලැස්ම – Selasma -5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more සැලැස්ම – Selasma

මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani

~ AD Free content ! ~ මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani-1 මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani-2 මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani-5 මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani-14 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම … Read more මගේ වයිෆ් ශිහානි – Mage wife Shihani

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

~ AD Free content ! ~ මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala … Read more මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

ඇනෙක්ස් එකේ ජෝඩුව – Annex eke joduwa

~ AD Free content ! ~ ඇනෙක්ස් එකේ ජෝඩුව – Annex eke joduwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala … Read more ඇනෙක්ස් එකේ ජෝඩුව – Annex eke joduwa

සුදූ – Suduu

~ AD Free content ! ~ සුදූ – Suduu -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more සුදූ – Suduu

ගෑනිව වරදට පෙලඹූ හැටි – Geniwa waradata pelambu hati

~ AD Free content ! ~ ගෑනිව වරදට පෙලඹූ හැටි – Geniwa waradata pelambu hati-1 ගෑනිව වරදට පෙලඹූ හැටි – Geniwa waradata pelambu hati-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more ගෑනිව වරදට පෙලඹූ හැටි – Geniwa waradata pelambu hati

මගේ හස්බන්ඩ්ගෙ යාලුවා – Mage husbandge yaluwa

~ AD Free content ! ~ මගේ හස්බන්ඩ්ගෙ යාලුවා – Mage husbandge yaluwa-1 මගේ හස්බන්ඩ්ගෙ යාලුවා – Mage husbandge yaluwa-2 මගේ හස්බන්ඩ්ගෙ යාලුවා – Mage husbandge yaluwa-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer … Read more මගේ හස්බන්ඩ්ගෙ යාලුවා – Mage husbandge yaluwa

විවාහ උගුල – Vivaha ugula

~ AD Free content ! ~ විවාහ උගුල – Vivaha ugula-1 විවාහ උගුල – Vivaha ugula-2 විවාහ උගුල – Vivaha ugula-3 විවාහ උගුල – Vivaha ugula-4 විවාහ උගුල – Vivaha ugula-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal … Read more විවාහ උගුල – Vivaha ugula

තිලිනිගේ කතාව – Thilinige kathawa

~ AD Free content ! ~ තිලිනිගේ කතාව – Thilinige kathawa-1 තිලිනිගේ කතාව – Thilinige kathawa-2 තිලිනිගේ කතාව – Thilinige kathawa-3 තිලිනිගේ කතාව – Thilinige kathawa-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal … Read more තිලිනිගේ කතාව – Thilinige kathawa

සුදු එක – Sudu eka

~ AD Free content ! ~ සුදු එක – Sudu eka -1 සුදු එක – Sudu eka -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more සුදු එක – Sudu eka

මනෝරිගේ අත්දැකීම් – Manorige athdekim

~ AD Free content ! ~ මනෝරිගේ අත්දැකීම් – Manorige athdekim-1 මනෝරිගේ අත්දැකීම් – Manorige athdekim-2 මනෝරිගේ අත්දැකීම් – Manorige athdekim-3 මනෝරිගේ අත්දැකීම් – Manorige athdekim-4 මනෝරිගේ අත්දැකීම් – Manorige athdekim-5 මනෝරිගේ අත්දැකීම් – Manorige athdekim-6 මනෝරිගේ අත්දැකීම් – Manorige athdekim-7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com … Read more මනෝරිගේ අත්දැකීම් – Manorige athdekim

මම මේනකා – Mama Menaka

~ AD Free content ! ~ මම මේනකා – Mama Menaka -1 මම මේනකා – Mama Menaka -2 මම මේනකා – Mama Menaka -3 මම මේනකා – Mama Menaka -4 මම මේනකා – Mama Menaka -5 මම මේනකා – Mama Menaka -6 මම මේනකා – Mama Menaka -7 මම මේනකා – Mama Menaka -8 මම … Read more මම මේනකා – Mama Menaka

මගේ වයිෆ් සඳුනි – Mage wife Sanduni

~ AD Free content ! ~ මගේ වයිෆ් සඳුනි – Mage wife Sanduni-1 මගේ වයිෆ් සඳුනි – Mage wife Sanduni-2 මගේ වයිෆ් සඳුනි – Mage wife Sanduni-3 මගේ වයිෆ් සඳුනි – Mage wife Sanduni-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම … Read more මගේ වයිෆ් සඳුනි – Mage wife Sanduni

මගේ වයිෆ් නිශා – Mage wife Nisha

~ AD Free content ! ~ මගේ වයිෆ් නිශා – Mage wife Nisha-1 මගේ වයිෆ් නිශා – Mage wife Nisha-2 මගේ වයිෆ් නිශා – Mage wife Nisha-3 මගේ වයිෆ් නිශා – Mage wife Nisha-4 මගේ වයිෆ් නිශා – Mage wife Nisha-5 මගේ වයිෆ් නිශා – Mage wife Nisha-6 මගේ වයිෆ් නිශා – Mage wife Nisha-7 … Read more මගේ වයිෆ් නිශා – Mage wife Nisha

Go to Top