නිල්මිනී – Nilmini

නිල්මිනී – Nilmini -1 නිල්මිනී – Nilmini -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more නිල්මිනී – Nilmini

උපන්දින තෑග්ග – Upandina thegga

උපන්දින තෑග්ග – Upandina thegga-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more උපන්දින තෑග්ග – Upandina thegga

ආමි අෆෙයාර් – Army affair

ආමි අෆෙයාර් – Army affair-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ආමි අෆෙයාර් – Army affair

මගේ ආසාව – Mage asawa

මගේ ආසාව – Mage asawa -1 මගේ ආසාව – Mage asawa -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more මගේ ආසාව – Mage asawa

ෂාන්ගේ වික්‍රමය – Shange vikramaya

ෂාන්ගේ වික්‍රමය – Shange vikramaya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ෂාන්ගේ වික්‍රමය – Shange vikramaya

වැස්ස – Wessa

වැස්ස – Wessa -1 වැස්ස – Wessa -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more වැස්ස – Wessa

පබෝදා ලින්ගික වෙනසක් – Paboda lingika wenasak

පබෝදා ලින්ගික වෙනසක් – Paboda lingika wenasak-7 පබෝදා ලින්ගික වෙනසක් – Paboda lingika wenasak-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more පබෝදා ලින්ගික වෙනසක් – Paboda lingika wenasak

දරු පවුල – Daru Pawla

දරු පවුල – Daru Pawla -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more දරු පවුල – Daru Pawla

තරුන ගණිකාව – Tharuna Ganikawa

තරුන ගණිකාව – Tharuna Ganikawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more තරුන ගණිකාව – Tharuna Ganikawa

සන්දීපනී – Sandeepani

සන්දීපනී – Sandeepani -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more සන්දීපනී – Sandeepani

මගේ වයිෆ් හිමාලි – Mage wife Himali

මගේ වයිෆ් හිමාලි – Mage wife Himali-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more මගේ වයිෆ් හිමාලි – Mage wife Himali

මගේ වයිෆ් හර්ශි – Mage wife Harshi

මගේ වයිෆ් හර්ශි – Mage wife Harshi-1 මගේ වයිෆ් හර්ශි – Mage wife Harshi-2 මගේ වයිෆ් හර්ශි – Mage wife Harshi-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more මගේ වයිෆ් හර්ශි – Mage wife Harshi

සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya

සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-1 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-2 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-3 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-4 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-5 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-6 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-7 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-8 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-9 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-10 සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya-12 … Read more සීහින අනන්තය – Sihina ananthaya

මගේ හස්බන්ඩ්ගෙ යාලුවා – Mage husbandge yaluwa

මගේ හස්බන්ඩ්ගෙ යාලුවා – Mage husbandge yaluwa-1 මගේ හස්බන්ඩ්ගෙ යාලුවා – Mage husbandge yaluwa-2 මගේ හස්බන්ඩ්ගෙ යාලුවා – Mage husbandge yaluwa-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more මගේ හස්බන්ඩ්ගෙ යාලුවා – Mage husbandge yaluwa

සඳ අප ලගට වෙලා – Sanda apa lagata wela

සඳ අප ලගට වෙලා – Sanda apa lagata wela-1 සඳ අප ලගට වෙලා – Sanda apa lagata wela-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more සඳ අප ලගට වෙලා – Sanda apa lagata wela