සිහින දෙව් දූ – Sihina dev du

සිහින දෙව් දූ – Sihina dev du-1 සිහින දෙව් දූ – Sihina dev du-2 සිහින දෙව් දූ – Sihina dev du-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more සිහින දෙව් දූ – Sihina dev du

සැලැස්ම – Selasma

සැලැස්ම – Selasma -1 සැලැස්ම – Selasma -2 සැලැස්ම – Selasma -5 සැලැස්ම – Selasma -7 සැලැස්ම – Selasma -9 සැලැස්ම – Selasma -11 සැලැස්ම – Selasma -12 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We … Read more සැලැස්ම – Selasma

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-3 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-4 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-7 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-8 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare

හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-1 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-2 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-3 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-4 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-5 හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare-7 හස්බන්ඩ් … Read more හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – Husband rata giya athare

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-3 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-4 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-5 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-6 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-7 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: … Read more සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

අනියම් පෙම – Aniyam Pema

අනියම් පෙම – Aniyam Pema -1 අනියම් පෙම – Aniyam Pema -2 අනියම් පෙම – Aniyam Pema -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more අනියම් පෙම – Aniyam Pema

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-3 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-4 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-7 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-8 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-3 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-4 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-5 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-6 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-7 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: … Read more සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

මගේ කතාව – Mage kathawa

මගේ කතාව – Mage kathawa -1 මගේ කතාව – Mage kathawa -2 මගේ කතාව – Mage kathawa -3 මගේ කතාව – Mage kathawa -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more මගේ කතාව – Mage kathawa

වෙනස – Wenasa

වෙනස – Wenasa -1 වෙනස – Wenasa -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more වෙනස – Wenasa

විහඟි – Vihangi

විහඟි – Vihangi -1 විහඟි – Vihangi -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more විහඟි – Vihangi

සැලැස්ම – Selasma

සැලැස්ම – Selasma -1 සැලැස්ම – Selasma -2 සැලැස්ම – Selasma -5 සැලැස්ම – Selasma -11 සැලැස්ම – Selasma -12 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more සැලැස්ම – Selasma

මම නිලූ – Mama Nilu

මම නිලූ – Mama Nilu -1 මම නිලූ – Mama Nilu -3 මම නිලූ – Mama Nilu -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more මම නිලූ – Mama Nilu

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-3 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-7 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-8 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We … Read more මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

පාලු හිත ලඟ – Palu hitha langa

පාලු හිත ලඟ – Palu hitha langa-1 පාලු හිත ලඟ – Palu hitha langa-7 පාලු හිත ලඟ – Palu hitha langa-10 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more පාලු හිත ලඟ – Palu hitha langa