අනියම් පෙම – Aniyam Pema

අනියම් පෙම – Aniyam Pema -1 අනියම් පෙම – Aniyam Pema -2 අනියම් පෙම – Aniyam Pema -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more අනියම් පෙම – Aniyam Pema

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-3 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-4 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-7 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-8 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-3 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-4 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-5 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-6 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-7 සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: … Read more සැමියා සහ බිරිද – Samiya saha birida

මගේ කතාව – Mage kathawa

මගේ කතාව – Mage kathawa -1 මගේ කතාව – Mage kathawa -2 මගේ කතාව – Mage kathawa -3 මගේ කතාව – Mage kathawa -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more මගේ කතාව – Mage kathawa

වෙනස – Wenasa

වෙනස – Wenasa -1 වෙනස – Wenasa -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more වෙනස – Wenasa

විහඟි – Vihangi

විහඟි – Vihangi -1 විහඟි – Vihangi -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more විහඟි – Vihangi

සැලැස්ම – Selasma

සැලැස්ම – Selasma -1 සැලැස්ම – Selasma -2 සැලැස්ම – Selasma -5 සැලැස්ම – Selasma -11 සැලැස්ම – Selasma -12 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more සැලැස්ම – Selasma

මම නිලූ – Mama Nilu

මම නිලූ – Mama Nilu -1 මම නිලූ – Mama Nilu -3 මම නිලූ – Mama Nilu -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more මම නිලූ – Mama Nilu

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-3 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-7 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-8 මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We … Read more මගේ වෙස ගෑනි – Mage Wesa Gani

පාලු හිත ලඟ – Palu hitha langa

පාලු හිත ලඟ – Palu hitha langa-1 පාලු හිත ලඟ – Palu hitha langa-7 පාලු හිත ලඟ – Palu hitha langa-10 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more පාලු හිත ලඟ – Palu hitha langa

මගේ වේස වැඩ – Mage wesa weda

මගේ වේස වැඩ – Mage wesa weda-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more මගේ වේස වැඩ – Mage wesa weda

මගේ වයිෆ් හර්ශි – Mage wife Harshi

මගේ වයිෆ් හර්ශි – Mage wife Harshi-1 මගේ වයිෆ් හර්ශි – Mage wife Harshi-2 මගේ වයිෆ් හර්ශි – Mage wife Harshi-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more මගේ වයිෆ් හර්ශි – Mage wife Harshi

සැමියා බිරිඳගේ සතුටය – Samiya biridage sathutaya

සැමියා බිරිඳගේ සතුටය – Samiya biridage sathutaya-4 සැමියා බිරිඳගේ සතුටය – Samiya biridage sathutaya-6 සැමියා බිරිඳගේ සතුටය – Samiya biridage sathutaya-7 සැමියා බිරිඳගේ සතුටය – Samiya biridage sathutaya-8 සැමියා බිරිඳගේ සතුටය – Samiya biridage sathutaya-10 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more සැමියා බිරිඳගේ සතුටය – Samiya biridage sathutaya

මගේ හොර වයිෆ් – Mage hora wife

මගේ හොර වයිෆ් – Mage hora wife-1 මගේ හොර වයිෆ් – Mage hora wife-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more මගේ හොර වයිෆ් – Mage hora wife

ලොවට හොරෙන් – Lowata Horen

ලොවට හොරෙන් – Lowata Horen-1 ලොවට හොරෙන් – Lowata Horen-2 ලොවට හොරෙන් – Lowata Horen-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more ලොවට හොරෙන් – Lowata Horen