පද්මගේ සැප – Padmage sepa

~ AD Free content ! ~ පද්මගේ සැප – Padmage sepa-1 පද්මගේ සැප – Padmage sepa-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more පද්මගේ සැප – Padmage sepa

කුවේට් සේවය – Kuwait sewaya

~ AD Free content ! ~ කුවේට් සේවය – Kuwait sewaya-1 කුවේට් සේවය – Kuwait sewaya-2 කුවේට් සේවය – Kuwait sewaya-3 කුවේට් සේවය – Kuwait sewaya-5 කුවේට් සේවය – Kuwait sewaya-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal … Read more කුවේට් සේවය – Kuwait sewaya

කලු සල්ලි – Kalu salli

කලු සල්ලි – Kalu salli -1 කලු සල්ලි – Kalu salli -2 කලු සල්ලි – Kalu salli -3 කලු සල්ලි – Kalu salli -4 කලු සල්ලි – Kalu salli -5 කලු සල්ලි – Kalu salli -6 කලු සල්ලි – Kalu salli -7 කලු සල්ලි – Kalu salli -8 කලු සල්ලි – Kalu salli -9 කලු … Read more කලු සල්ලි – Kalu salli

දාතු මැනීම – Dathu maneema

දාතු මැනීම – Dathu maneema-1 දාතු මැනීම – Dathu maneema-2 දාතු මැනීම – Dathu maneema-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more දාතු මැනීම – Dathu maneema

චූටි වැඩකාරී – Chuty wedakari

චූටි වැඩකාරී – Chuty wedakari-1 චූටි වැඩකාරී – Chuty wedakari-2 චූටි වැඩකාරී – Chuty wedakari-3 චූටි වැඩකාරී – Chuty wedakari-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

චන්ද්‍රාගේ මතක සටහන් – Chandrage mathaka satahan

චන්ද්‍රාගේ මතක සටහන් – Chandrage mathaka satahan-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අපේ සේවිකාවරුනි – Ape sewikawaruni

අපේ සේවිකාවරුනි – Ape sewikawaruni-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

සෝමා සහ මම – Soma saha mama

සෝමා සහ මම – Soma saha mama-1 සෝමා සහ මම – Soma saha mama-2 සෝමා සහ මම – Soma saha mama-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

පිපාසයෙන් සිඳවු වැඩකාරී – Pipasayen sindawu wedakari

පිපාසයෙන් සිඳවු වැඩකාරී – Pipasayen sindawu wedakari-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ලීලා – Leela

ලීලා – Leela -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more ලීලා – Leela

Go to Top