තරුගේ කතාව – Tharuge Kathawa

තරුගේ කතාව – Tharuge Kathawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more තරුගේ කතාව – Tharuge Kathawa

පිය උරුමය – Piya Urumaya

පිය උරුමය – Piya Urumaya -1 පිය උරුමය – Piya Urumaya -2 පිය උරුමය – Piya Urumaya -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more පිය උරුමය – Piya Urumaya

ප්‍රේමලාල් – Premalal

ප්‍රේමලාල් – Premalal -1 ප්‍රේමලාල් – Premalal -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more ප්‍රේමලාල් – Premalal

අම්මගෙයි තාත්තගෙයි පාඩම – Ammageyi thaththageyi padama

අම්මගෙයි තාත්තගෙයි පාඩම – Ammageyi thaththageyi padama-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more අම්මගෙයි තාත්තගෙයි පාඩම – Ammageyi thaththageyi padama

අක්කයි තාත්තයි – Akkayi thaththayi

අක්කයි තාත්තයි – Akkayi thaththayi-1 අක්කයි තාත්තයි – Akkayi thaththayi-2 අක්කයි තාත්තයි – Akkayi thaththayi-3 අක්කයි තාත්තයි – Akkayi thaththayi-4 අක්කයි තාත්තයි – Akkayi thaththayi-5 අක්කයි තාත්තයි – Akkayi thaththayi-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha … Read more අක්කයි තාත්තයි – Akkayi thaththayi

යකඩ පිහාටු – Yakada pihatu

යකඩ පිහාටු – Yakada pihatu-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more යකඩ පිහාටු – Yakada pihatu

මගේ තාත්ති – Mage Thaththi

මගේ තාත්ති – Mage Thaththi-1 මගේ තාත්ති – Mage Thaththi-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more මගේ තාත්ති – Mage Thaththi

නිපුනි – Nipuni

නිපුනි – Nipuni -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more නිපුනි – Nipuni

ශානී – Shani

ශානී – Shani -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more ශානී – Shani