බයෝ ටීචර් – Bio teacher

බයෝ ටීචර් – Bio teacher -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more බයෝ ටීචර් – Bio teacher

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-1 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-2 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-3 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-5 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-8 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-9 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-10 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-13 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa

ඉංග්‍රිසි සර් – English sir

ඉංග්‍රිසි සර් – English sir-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ඉංග්‍රිසි සර් – English sir

අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole

අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-1 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-2 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-3 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-4 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole

නිශා මිස් – Nisha Miss

~ AD Free content ! ~ නිශා මිස් – Nisha Miss -2 නිශා මිස් – Nisha Miss -3 නිශා මිස් – Nisha Miss -4 නිශා මිස් – Nisha Miss -5 නිශා මිස් – Nisha Miss -6 නිශා මිස් – Nisha Miss -7 නිශා මිස් – Nisha Miss -8 නිශා මිස් – Nisha Miss -9 නිශා … Read more නිශා මිස් – Nisha Miss