මගේ ටීචර් එක – Mage teacher

මගේ ටීචර් එක – Mage teacher -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more මගේ ටීචර් එක – Mage teacher

ජීවිතයේ දිගු ගමන – Jeewithayee digu gamana

ජීවිතයේ දිගු ගමන – Jeewithayee digu gamana-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more ජීවිතයේ දිගු ගමන – Jeewithayee digu gamana

හංසි මැඩම් – Hansi madam

හංසි මැඩම් – Hansi madam -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more හංසි මැඩම් – Hansi madam

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa

ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-1 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-2 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-3 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-5 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-8 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-9 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-10 ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa-13 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more ගුරු සිත නොරිදවා – Gurusitha noridawa

ඉංග්‍රිසි සර් – English sir

ඉංග්‍රිසි සර් – English sir-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ඉංග්‍රිසි සර් – English sir

චමරි මිස් – Chamari miss

චමරි මිස් – Chamari miss -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more චමරි මිස් – Chamari miss

බයෝ ටීචර් – Bio teacher

බයෝ ටීචර් – Bio teacher -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more බයෝ ටීචර් – Bio teacher

අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole

අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-1 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-2 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-3 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-4 අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more අපූරු ඉස්කෝලේ – Apuru Skole

අවකලනය – Awakalanaya

අවකලනය – Awakalanaya -2 අවකලනය – Awakalanaya -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more අවකලනය – Awakalanaya

මම රේණුකා – Mama Renuka

මම රේණුකා – Mama Renuka -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more මම රේණුකා – Mama Renuka

නයනා මිස් – Nayana miss

නයනා මිස් – Nayana miss -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more නයනා මිස් – Nayana miss

අලුත් විදුහල්පතිනිය – Aluth viduhalpathiniya

අලුත් විදුහල්පතිනිය – Aluth viduhalpathiniya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more අලුත් විදුහල්පතිනිය – Aluth viduhalpathiniya

කුරුසයේ මං පාමුල – Kurusaye man pamula

කුරුසයේ මං පාමුල – Kurusaye man pamula-1 කුරුසයේ මං පාමුල – Kurusaye man pamula-2 කුරුසයේ මං පාමුල – Kurusaye man pamula-3 කුරුසයේ මං පාමුල – Kurusaye man pamula-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We … Read more කුරුසයේ මං පාමුල – Kurusaye man pamula

අනුශ්කා ටීචර් – Anushka Teacher

අනුශ්කා ටීචර් – Anushka Teacher-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more අනුශ්කා ටීචර් – Anushka Teacher

වසන්ති මිස් – Wasanthi mis

වසන්ති මිස් – Wasanthi mis-1 වසන්ති මිස් – Wasanthi mis-2 වසන්ති මිස් – Wasanthi mis-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more වසන්ති මිස් – Wasanthi mis