ඉශන්කි – Ishanki

ඉශන්කි – Ishanki -1 ඉශන්කි – Ishanki -2 ඉශන්කි – Ishanki -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top