නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya

~ AD Free content ! ~ නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-1 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-2 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-3 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-4 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-5 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-6 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-7 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-8 නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya-9 නිවුන් සොයුරිය – Niwun … Read more නිවුන් සොයුරිය – Niwun soyuriya

බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa

~ AD Free content ! ~ බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-1 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-2 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-3 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-4 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-5 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-6 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-8 බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න … Read more බැද්දේ සෙනෙහස – Badde senehasa

ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi

~ AD Free content ! ~ ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-1 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-2 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-3 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-4 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-5 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-6 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-7 ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha … Read more ඇමෙරිකාවේදී – Amerikawedi

ගුරු පත්වීම – Guru Pathweema

~ AD Free content ! ~ ගුරු පත්වීම – Guru Pathweema-1 ගුරු පත්වීම – Guru Pathweema-2 ගුරු පත්වීම – Guru Pathweema-3 ගුරු පත්වීම – Guru Pathweema-4 ගුරු පත්වීම – Guru Pathweema-5 ගුරු පත්වීම – Guru Pathweema-6 ගුරු පත්වීම – Guru Pathweema-7 ගුරු පත්වීම – Guru Pathweema-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න … Read more ගුරු පත්වීම – Guru Pathweema

පවුලක වග තුග – Pawulaka wagathuga

මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.