සඳුනි – Sanduni

සඳුනි – Sanduni -2 සඳුනි – Sanduni -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more සඳුනි – Sanduni

පුතාගේ දු – Puthage du

පුතාගේ දු – Puthage du -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more පුතාගේ දු – Puthage du

කුසුම් – Kusum

කුසුම් – Kusum -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more කුසුම් – Kusum

සින්හල අවුරුද්ද – Sinhala awurudda

සින්හල අවුරුද්ද – Sinhala awurudda-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සින්හල අවුරුද්ද – Sinhala awurudda

nan – Palle mulle viththi

nan – Palle mulle viththi-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more nan – Palle mulle viththi

සාදයේ කතාව – Sadaye kathawa

සාදයේ කතාව – Sadaye kathawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සාදයේ කතාව – Sadaye kathawa

සරත් සුවය – Sarath Suwaya

සරත් සුවය – Sarath Suwaya-1 සරත් සුවය – Sarath Suwaya-2 සරත් සුවය – Sarath Suwaya-3 සරත් සුවය – Sarath Suwaya-4 සරත් සුවය – Sarath Suwaya-5 සරත් සුවය – Sarath Suwaya-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha … Read more සරත් සුවය – Sarath Suwaya

සකූගේ කතාව – Sakuge kathawa

සකූගේ කතාව – Sakuge kathawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සකූගේ කතාව – Sakuge kathawa

සොඳුරු සැඳෑව – Sonduru sadawa

සොඳුරු සැඳෑව – Sonduru sadawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සොඳුරු සැඳෑව – Sonduru sadawa

පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen

පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-1 පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-2 පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-3 පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-4 පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-5 පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: … Read more පවුලේ නම වෙනුවෙන් – Pawule nama wenuwen

පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal

පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-1 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-2 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-3 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-4 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-5 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-6 පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal-7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. … Read more පවුලේ වල් ආතල් – Pawule wal athal

නිදි යහන – Nidi yahana

නිදි යහන – Nidi yahana -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more නිදි යහන – Nidi yahana

පවුලේ නිදහස – Pawule Nidahasa

පවුලේ නිදහස – Pawule Nidahasa-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more පවුලේ නිදහස – Pawule Nidahasa

මම සඳලි – Mama Sandali

මම සඳලි – Mama Sandali -1 මම සඳලි – Mama Sandali -2 මම සඳලි – Mama Sandali -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more මම සඳලි – Mama Sandali

නතාශා – Nathasha

නතාශා – Nathasha -1 නතාශා – Nathasha -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more නතාශා – Nathasha