චූ බර – Chu bara

චූ බර – Chu bara -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more චූ බර – Chu bara

ඩීල් එක – Deal eka

ඩීල් එක – Deal eka -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more ඩීල් එක – Deal eka

ඇන්ජලීනා – Angelina

ඇන්ජලීනා – Angelina -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more ඇන්ජලීනා – Angelina

අමුතු කතාවක් – Amuthu kathawak

අමුතු කතාවක් – Amuthu kathawak-1 අමුතු කතාවක් – Amuthu kathawak-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more අමුතු කතාවක් – Amuthu kathawak

ඇවිලුනු මී වදය – Awilunu meewadaya

ඇවිලුනු මී වදය – Awilunu meewadaya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more ඇවිලුනු මී වදය – Awilunu meewadaya

ඇමතිතුමීයක සමග – Amathithumiyaka samaga

ඇමතිතුමීයක සමග – Amathithumiyaka samaga-1 ඇමතිතුමීයක සමග – Amathithumiyaka samaga-2 ඇමතිතුමීයක සමග – Amathithumiyaka samaga-3 ඇමතිතුමීයක සමග – Amathithumiyaka samaga-5 ඇමතිතුමීයක සමග – Amathithumiyaka samaga-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more ඇමතිතුමීයක සමග – Amathithumiyaka samaga

නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya

~ AD Free content ! ~ නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-1 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-2 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-3 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-4 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-5 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-6 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-7 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න … Read more නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya

අසහනය – Asahanaya

~ AD Free content ! ~ අසහනය – Asahanaya -1 අසහනය – Asahanaya -2 අසහනය – Asahanaya -3 අසහනය – Asahanaya -4 අසහනය – Asahanaya -5 අසහනය – Asahanaya -6 අසහනය – Asahanaya -7 අසහනය – Asahanaya -8 අසහනය – Asahanaya -9 අසහනය – Asahanaya -10 අසහනය – Asahanaya -11 අසහනය – Asahanaya -12 අසහනය … Read more අසහනය – Asahanaya

වර්ශා – Warsha

~ AD Free content ! ~ වර්ශා – Warsha -1 වර්ශා – Warsha -2 වර්ශා – Warsha -3 වර්ශා – Warsha -4 වර්ශා – Warsha -5 වර්ශා – Warsha -6 වර්ශා – Warsha -7 වර්ශා – Warsha -8 වර්ශා – Warsha -9 වර්ශා – Warsha -10 වර්ශා – Warsha -11 වර්ශා – Warsha -15 මෙම … Read more වර්ශා – Warsha

වියකුනු ආශා – Viyakunu asha

~ AD Free content ! ~ වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -1 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -2 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -3 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -4 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -5 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -6 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -7 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -8 වියකුනු … Read more වියකුනු ආශා – Viyakunu asha