කැලේ පිපුන මල් – Kale pipuna mal

කැලේ පිපුන මල් – Kale pipuna mal-1 කැලේ පිපුන මල් – Kale pipuna mal-2 කැලේ පිපුන මල් – Kale pipuna mal-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more කැලේ පිපුන මල් – Kale pipuna mal

කන්නාඩියෙන් – Kannadiyen

කන්නාඩියෙන් – Kannadiyen -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more කන්නාඩියෙන් – Kannadiyen

ලේටෙක් – Latex

ලේටෙක් – Latex -1 ලේටෙක් – Latex -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more ලේටෙක් – Latex

මහාකාම ධේනුව – Maha kama denuwa

මහාකාම ධේනුව – Maha kama denuwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more මහාකාම ධේනුව – Maha kama denuwa

මගේ හීනය – Mage heenaya

මගේ හීනය – Mage heenaya -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more මගේ හීනය – Mage heenaya

ලමා තාර කාවිය – Lama tharakaviya

ලමා තාර කාවිය – Lama tharakaviya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more ලමා තාර කාවිය – Lama tharakaviya

කෝපි කඩේ – Kopi kade

කෝපි කඩේ – Kopi kade -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more කෝපි කඩේ – Kopi kade

ගමේ කතාන්දර – Game kathandara

ගමේ කතාන්දර – Game kathandara-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ගමේ කතාන්දර – Game kathandara

දෙමන්සල – Demansala

දෙමන්සල – Demansala -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more දෙමන්සල – Demansala

බැන්කු කතාව – Banku kathawa

බැන්කු කතාව – Banku kathawa-4 බැන්කු කතාව – Banku kathawa-5 බැන්කු කතාව – Banku kathawa-7 බැන්කු කතාව – Banku kathawa-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more බැන්කු කතාව – Banku kathawa

ගම්බද ගෑනු – Gambada genu

ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-1 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-2 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-3 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-4 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-5 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-6 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-7 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-8 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-9 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-10 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-11 … Read more ගම්බද ගෑනු – Gambada genu

චරිත් – Charith

චරිත් – Charith -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more චරිත් – Charith

චතුර – Chathura

චතුර – Chathura -1 චතුර – Chathura -2 චතුර – Chathura -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more චතුර – Chathura

හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa

හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa-1 හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa-2 හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa-3 හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa-4 හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa-5 හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa-6 හයර් … Read more හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa

චිත්‍රපටිය – Chithrapatiya

චිත්‍රපටිය – Chithrapatiya-1 චිත්‍රපටිය – Chithrapatiya-2 චිත්‍රපටිය – Chithrapatiya-3 චිත්‍රපටිය – Chithrapatiya-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more චිත්‍රපටිය – Chithrapatiya