සවානා එක – Sawana eka

සවානා එක – Sawana eka -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more සවානා එක – Sawana eka

අග්ලි ටෝයි – Ugly toy

අග්ලි ටෝයි – Ugly toy -1 අග්ලි ටෝයි – Ugly toy -2 අග්ලි ටෝයි – Ugly toy -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more අග්ලි ටෝයි – Ugly toy

තෙරුනි – Theruni

තෙරුනි – Theruni -1 තෙරුනි – Theruni -2 තෙරුනි – Theruni -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more තෙරුනි – Theruni

සැන්ඩි – Sandy

සැන්ඩි – Sandy -1 සැන්ඩි – Sandy -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more සැන්ඩි – Sandy

පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma

පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma-1 පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma-2 පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma

මොඩල්ගේ රහස – Modelge rahasa

මොඩල්ගේ රහස – Modelge rahasa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more මොඩල්ගේ රහස – Modelge rahasa

මම රිද්මි – Mama Ridmi

මම රිද්මි – Mama Ridmi -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more මම රිද්මි – Mama Ridmi

නිශානි – Nishani

නිශානි – Nishani -1 නිශානි – Nishani -2 නිශානි – Nishani -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more නිශානි – Nishani

පිටසක්වල අයගේ අතවරය – Pitasakwala ayage athawaraya

පිටසක්වල අයගේ අතවරය – Pitasakwala ayage athawaraya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more පිටසක්වල අයගේ අතවරය – Pitasakwala ayage athawaraya

පොලිස් පරීක්ශණ – Police parikshana

පොලිස් පරීක්ශණ – Police parikshana-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more පොලිස් පරීක්ශණ – Police parikshana

මී වදයක මිහිරියාව – Mee wadayaka mihiriyawa

මී වදයක මිහිරියාව – Mee wadayaka mihiriyawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more මී වදයක මිහිරියාව – Mee wadayaka mihiriyawa

ලින්ගික සන්ක්‍රාන්තිය – Lingika sankranthiya

ලින්ගික සන්ක්‍රාන්තිය – Lingika sankranthiya-1 ලින්ගික සන්ක්‍රාන්තිය – Lingika sankranthiya-2 ලින්ගික සන්ක්‍රාන්තිය – Lingika sankranthiya-6 ලින්ගික සන්ක්‍රාන්තිය – Lingika sankranthiya-7 ලින්ගික සන්ක්‍රාන්තිය – Lingika sankranthiya-11 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more ලින්ගික සන්ක්‍රාන්තිය – Lingika sankranthiya

කැලඹිල්ල – Kelambilla

කැලඹිල්ල – Kelambilla -1 කැලඹිල්ල – Kelambilla -2 කැලඹිල්ල – Kelambilla -3 කැලඹිල්ල – Kelambilla -4 කැලඹිල්ල – Kelambilla -5 කැලඹිල්ල – Kelambilla -6 කැලඹිල්ල – Kelambilla -7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We … Read more කැලඹිල්ල – Kelambilla

මගේ කුමාරයා – Mage Kumaraya

මගේ කුමාරයා – Mage Kumaraya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more මගේ කුමාරයා – Mage Kumaraya

මගේ නෙලුම – Mage neluma

මගේ නෙලුම – Mage neluma -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more මගේ නෙලුම – Mage neluma