භූත හැඟීම – Bhutha Hangeema

භූත හැඟීම – Bhutha Hangeema-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more භූත හැඟීම – Bhutha Hangeema

ගීත්‍යා – Geethya

ගීත්‍යා – Geethya -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more ගීත්‍යා – Geethya

සුද්දිගේ කතාව – Suddige kathawa

සුද්දිගේ කතාව – Suddige kathawa-11 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සුද්දිගේ කතාව – Suddige kathawa

නිමා නොවූ චාරිකා – Nima nowu charika

නිමා නොවූ චාරිකා – Nima nowu charika-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more නිමා නොවූ චාරිකා – Nima nowu charika

සැපට දුකට ජෙනී – Sepata dukata Jenny

සැපට දුකට ජෙනී – Sepata dukata Jenny-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more සැපට දුකට ජෙනී – Sepata dukata Jenny

දුම්රියේ සෙල්ලම – Dumriye sellama

දුම්රියේ සෙල්ලම – Dumriye sellama-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more දුම්රියේ සෙල්ලම – Dumriye sellama

රෝහිණී – Rohini

රෝහිණී – Rohini -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more රෝහිණී – Rohini

වනමන් පෙත – Wanaman petha

වනමන් පෙත – Wanaman petha-1 වනමන් පෙත – Wanaman petha-2 වනමන් පෙත – Wanaman petha-3 වනමන් පෙත – Wanaman petha-4 වනමන් පෙත – Wanaman petha-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more වනමන් පෙත – Wanaman petha

වල් දෙබස – Wal debasa

වල් දෙබස – Wal debasa -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more වල් දෙබස – Wal debasa

වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak

වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak-1 වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak-2 වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak-3 වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak-4 වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more වලව්වක කතාවක් – Walawwaka kathawak

වහල් දූපත – Wahal dupatha

වහල් දූපත – Wahal dupatha-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more වහල් දූපත – Wahal dupatha

සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela

සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-1 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-2 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-3 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-4 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha … Read more සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela

රස රහස – Rasa Rahasa

රස රහස – Rasa Rahasa -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more රස රහස – Rasa Rahasa

සරාගයේ මංසලකුනු – Saragaye mansalakunu

සරාගයේ මංසලකුනු – Saragaye mansalakunu-1 සරාගයේ මංසලකුනු – Saragaye mansalakunu-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more සරාගයේ මංසලකුනු – Saragaye mansalakunu

රතු අස්පයගේ පලි ගැනීම – Rathu aspayage pali ganima

රතු අස්පයගේ පලි ගැනීම – Rathu aspayage pali ganima-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala … Read more රතු අස්පයගේ පලි ගැනීම – Rathu aspayage pali ganima