වර්ශා – Warsha

~ AD Free content ! ~ වර්ශා – Warsha -1 වර්ශා – Warsha -2 වර්ශා – Warsha -3 වර්ශා – Warsha -4 වර්ශා – Warsha -5 වර්ශා – Warsha -6 වර්ශා – Warsha -7 වර්ශා – Warsha -8 වර්ශා – Warsha -9 වර්ශා – Warsha -10 වර්ශා – Warsha -11 වර්ශා – Warsha -15 මෙම … Read more වර්ශා – Warsha

අග්ලි ටෝයි – Ugly toy

~ AD Free content ! ~ අග්ලි ටෝයි – Ugly toy -1 අග්ලි ටෝයි – Ugly toy -2 අග්ලි ටෝයි – Ugly toy -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more අග්ලි ටෝයි – Ugly toy

තෙරුනි – Theruni

~ AD Free content ! ~ තෙරුනි – Theruni -1 තෙරුනි – Theruni -2 තෙරුනි – Theruni -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more තෙරුනි – Theruni

නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya

~ AD Free content ! ~ නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-1 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-2 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-3 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-4 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-5 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-6 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-7 නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න … Read more නොපැතු ප්‍රේමය – Nopethu premaya

නිශානි – Nishani

~ AD Free content ! ~ නිශානි – Nishani -1 නිශානි – Nishani -2 නිශානි – Nishani -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more නිශානි – Nishani

කැලේ පිපුන මල් – Kale pipuna mal

~ AD Free content ! ~ කැලේ පිපුන මල් – Kale pipuna mal-1 කැලේ පිපුන මල් – Kale pipuna mal-2 කැලේ පිපුන මල් – Kale pipuna mal-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer … Read more කැලේ පිපුන මල් – Kale pipuna mal

ගම්බද ගෑනු – Gambada genu

~ AD Free content ! ~ ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-1 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-2 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-3 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-4 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-5 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-6 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-7 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-8 ගම්බද ගෑනු – Gambada genu-9 ගම්බද ගෑනු – Gambada … Read more ගම්බද ගෑනු – Gambada genu

රෝහිණී – Rohini

~ AD Free content ! ~ රෝහිණී – Rohini -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more රෝහිණී – Rohini

හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa

~ AD Free content ! ~ හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa-1 හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa-2 හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa-3 හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa-4 හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa-5 හයර් එකට දෙන වහලා … Read more හයර් එකට දෙන වහලා – Hayar ekata dena wahalaa

සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela

~ AD Free content ! ~ සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-1 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-2 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-3 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-4 සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. … Read more සඳ තනි වෙලා – Sanda thaniwela

පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma

~ AD Free content ! ~ පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma-1 පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma-2 පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer … Read more පෙති සිඳිගිය කුසුම – Pethi sindigiya kusuma

මම රිද්මි – Mama Ridmi

මම රිද්මි – Mama Ridmi -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more මම රිද්මි – Mama Ridmi

වියකුනු ආශා – Viyakunu asha

වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -1 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -2 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -3 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -4 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -5 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -6 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -7 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -8 වියකුනු ආශා – Viyakunu asha -9 වියකුනු … Read more වියකුනු ආශා – Viyakunu asha

අසහනය – Asahanaya

අසහනය – Asahanaya -1 අසහනය – Asahanaya -2 අසහනය – Asahanaya -3 අසහනය – Asahanaya -4 අසහනය – Asahanaya -5 අසහනය – Asahanaya -6 අසහනය – Asahanaya -7 අසහනය – Asahanaya -8 අසහනය – Asahanaya -9 අසහනය – Asahanaya -10 අසහනය – Asahanaya -11 අසහනය – Asahanaya -12 අසහනය – Asahanaya -13 අසහනය – Asahanaya … Read more අසහනය – Asahanaya

ගමේ කතාන්දර – Game kathandara

ගමේ කතාන්දර – Game kathandara-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top