ගීතගේ බොස් – Geethage boss

ගීතගේ බොස් – Geethage boss-1 ගීතගේ බොස් – Geethage boss-2 ගීතගේ බොස් – Geethage boss-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more ගීතගේ බොස් – Geethage boss

හැරවුම – Herawuma

හැරවුම – Herawuma -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more හැරවුම – Herawuma

දවසක්දා – Dawasakda

දවසක්දා – Dawasakda -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more දවසක්දා – Dawasakda

එමාගේ සැප – Emmage sepa

එමාගේ සැප – Emmage sepa -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more එමාගේ සැප – Emmage sepa

හැඟීම් – Hangim

හැඟීම් – Hangim -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more හැඟීම් – Hangim

ධාතු ප්‍රධානය – Dathu pradanaya

ධාතු ප්‍රධානය – Dathu pradanaya-1 ධාතු ප්‍රධානය – Dathu pradanaya-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more ධාතු ප්‍රධානය – Dathu pradanaya

අමාලිගේ රස්සාව – Amalige rassawa

අමාලිගේ රස්සාව – Amalige rassawa-1 අමාලිගේ රස්සාව – Amalige rassawa-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more අමාලිගේ රස්සාව – Amalige rassawa

අමුත්තෙක් – Amuththek

අමුත්තෙක් – Amuththek -1 අමුත්තෙක් – Amuththek -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more අමුත්තෙක් – Amuththek

අපූරු ජොබ් – Apuru Job

අපූරු ජොබ් – Apuru Job -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more අපූරු ජොබ් – Apuru Job

ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya

ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-1 ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-2 ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-3 ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya

අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka

~ AD Free content ! ~ අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-1 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-2 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-3 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-4 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-5 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-6 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-7 … Read more අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka

අනූශා – Anusha

~ AD Free content ! ~ අනූශා – Anusha -1 අනූශා – Anusha -2 අනූශා – Anusha -3 අනූශා – Anusha -4 අනූශා – Anusha -5 අනූශා – Anusha -6 අනූශා – Anusha -7 අනූශා – Anusha -8 අනූශා – Anusha -9 අනූශා – Anusha -10 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න … Read more අනූශා – Anusha