ඔසරි පොට – Osari pota

ඔසරි පොට – Osari pota -1 ඔසරි පොට – Osari pota -4 ඔසරි පොට – Osari pota -6 ඔසරි පොට – Osari pota -8 ඔසරි පොට – Osari pota -9 ඔසරි පොට – Osari pota -19 ඔසරි පොට – Osari pota -21 ඔසරි පොට – Osari pota -27 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more ඔසරි පොට – Osari pota

අනූශා – Anusha

අනූශා – Anusha -1 අනූශා – Anusha -2 අනූශා – Anusha -3 අනූශා – Anusha -4 අනූශා – Anusha -5 අනූශා – Anusha -6 අනූශා – Anusha -7 අනූශා – Anusha -8 අනූශා – Anusha -9 අනූශා – Anusha -10 අනූශා – Anusha -11 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය … Read more අනූශා – Anusha

ඩාන්සින් ක්ලාස්එක – Dancing Class

ඩාන්සින් ක්ලාස්එක – Dancing Class-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ඩාන්සින් ක්ලාස්එක – Dancing Class

මනොරිගේ අත්දැකීම් – S02 – Manorige Athdakeem S02

මනොරිගේ අත්දැකීම් – S02 – Manorige Athdakeem S02-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more මනොරිගේ අත්දැකීම් – S02 – Manorige Athdakeem S02

ඔසරි පොට – Osari pota

ඔසරි පොට – Osari pota -1 ඔසරි පොට – Osari pota -4 ඔසරි පොට – Osari pota -6 ඔසරි පොට – Osari pota -8 ඔසරි පොට – Osari pota -9 ඔසරි පොට – Osari pota -27 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. … Read more ඔසරි පොට – Osari pota

සිංහල මැඩම් – Sinhala Madam

සිංහල මැඩම් – Sinhala Madam-1 සිංහල මැඩම් – Sinhala Madam-3 සිංහල මැඩම් – Sinhala Madam-4 සිංහල මැඩම් – Sinhala Madam-6 සිංහල මැඩම් – Sinhala Madam-7 සිංහල මැඩම් – Sinhala Madam-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha … Read more සිංහල මැඩම් – Sinhala Madam

ලක්මිනිට අමතර වැඩක් – Lakminita Amathra Wadak

ලක්මිනිට අමතර වැඩක් – Lakminita Amathra Wadak-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more ලක්මිනිට අමතර වැඩක් – Lakminita Amathra Wadak

සචී – Sachi

සචී – Sachi -4 සචී – Sachi -5 සචී – Sachi -6 සචී – Sachi -7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more සචී – Sachi

කොලඹ හොට් ලයිෆ් – Colombo Hot Life

කොලඹ හොට් ලයිෆ් – Colombo Hot Life-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more කොලඹ හොට් ලයිෆ් – Colombo Hot Life

ප්‍රතික්‍රියාව – Prathikriyawa

ප්‍රතික්‍රියාව – Prathikriyawa-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. Please … Read more ප්‍රතික්‍රියාව – Prathikriyawa

ඩොක්ටර්ගේ ඇරයුම – Doctorge arayuma

ඩොක්ටර්ගේ ඇරයුම – Doctorge arayuma-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ඩොක්ටර්ගේ ඇරයුම – Doctorge arayuma

වාසනා – Wasana

වාසනා – Wasana -1 වාසනා – Wasana -2 වාසනා – Wasana -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more වාසනා – Wasana

මගේ කතාවක් – Mage kathawak

මගේ කතාවක් – Mage kathawak-1 මගේ කතාවක් – Mage kathawak-2 මගේ කතාවක් – Mage kathawak-3 මගේ කතාවක් – Mage kathawak-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more මගේ කතාවක් – Mage kathawak

යදම් – Yadham

යදම් – Yadham -1 යදම් – Yadham -2 යදම් – Yadham -3 යදම් – Yadham -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more යදම් – Yadham

රොමාලි – Romali

රොමාලි – Romali -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more රොමාලි – Romali