සචී – Sachi

~ AD Free content ! ~ සචී – Sachi -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more සචී – Sachi

මැඩම් විනීතා – Madam Vineetha

~ AD Free content ! ~ මැඩම් විනීතා – Madam Vineetha-1 මැඩම් විනීතා – Madam Vineetha-2 මැඩම් විනීතා – Madam Vineetha-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more මැඩම් විනීතා – Madam Vineetha

ප්‍රතික්‍රියාව – Prathikriyawa

~ AD Free content ! ~ ප්‍රතික්‍රියාව – Prathikriyawa-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala … Read more ප්‍රතික්‍රියාව – Prathikriyawa

අනූශා – Anusha

~ AD Free content ! ~ අනූශා – Anusha -1 අනූශා – Anusha -2 අනූශා – Anusha -3 අනූශා – Anusha -4 අනූශා – Anusha -5 අනූශා – Anusha -7 අනූශා – Anusha -8 අනූශා – Anusha -9 අනූශා – Anusha -10 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: … Read more අනූශා – Anusha

අමාලිගේ රස්සාව – Amalige rassawa

~ AD Free content ! ~ අමාලිගේ රස්සාව – Amalige rassawa-1 අමාලිගේ රස්සාව – Amalige rassawa-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more අමාලිගේ රස්සාව – Amalige rassawa

අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka

~ AD Free content ! ~ අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-1 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-2 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-3 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-4 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-5 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-6 අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka-7 … Read more අපේ ඔෆිස් එක – Ape office eka

බැන්කු රස්සාව – Banku rassawa

බැන්කු රස්සාව – Banku rassawa-1 බැන්කු රස්සාව – Banku rassawa-2 බැන්කු රස්සාව – Banku rassawa-3 බැන්කු රස්සාව – Banku rassawa-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more බැන්කු රස්සාව – Banku rassawa

මගේ කතාවක් – Mage kathawak

මගේ කතාවක් – Mage kathawak-1 මගේ කතාවක් – Mage kathawak-2 මගේ කතාවක් – Mage kathawak-3 මගේ කතාවක් – Mage kathawak-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more මගේ කතාවක් – Mage kathawak

ඩොක්ටර්ගේ ඇරයුම – Doctorge arayuma

ඩොක්ටර්ගේ ඇරයුම – Doctorge arayuma-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ඩොක්ටර්ගේ ඇරයුම – Doctorge arayuma

ගීතගේ බොස් – Geethage boss

ගීතගේ බොස් – Geethage boss-1 ගීතගේ බොස් – Geethage boss-2 ගීතගේ බොස් – Geethage boss-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

එමාගේ සැප – Emmage sepa

එමාගේ සැප – Emmage sepa -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

දවසක්දා – Dawasakda

දවසක්දා – Dawasakda -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more දවසක්දා – Dawasakda

ධාතු ප්‍රධානය – Dathu pradanaya

ධාතු ප්‍රධානය – Dathu pradanaya-1 ධාතු ප්‍රධානය – Dathu pradanaya-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more ධාතු ප්‍රධානය – Dathu pradanaya

බුද්දිකා – Budhdhikaa

බුද්දිකා – Budhdhikaa -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more බුද්දිකා – Budhdhikaa

ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya

ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-1 ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-2 ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-3 ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top