දෙව්මි – Dewmi

දෙව්මි – Dewmi -1 දෙව්මි – Dewmi -5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more දෙව්මි – Dewmi

සන්දලිකා – Sandalika

සන්දලිකා – Sandalika -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more සන්දලිකා – Sandalika

සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella

සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-1 සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-2 සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-3 සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-4 සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-5 සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha … Read more සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella

තුන් කොන් ආදරය – Thun kon adaraya

තුන් කොන් ආදරය – Thun kon adaraya-1 තුන් කොන් ආදරය – Thun kon adaraya-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more තුන් කොන් ආදරය – Thun kon adaraya

උත්සාහය – Uthsahaya

උත්සාහය – Uthsahaya -1 උත්සාහය – Uthsahaya -2 උත්සාහය – Uthsahaya -3 උත්සාහය – Uthsahaya -4 උත්සාහය – Uthsahaya -5 උත්සාහය – Uthsahaya -6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more උත්සාහය – Uthsahaya

ශහීනා – Shaheena

ශහීනා – Shaheena -1 ශහීනා – Shaheena -2 ශහීනා – Shaheena -3 ශහීනා – Shaheena -4 ශහීනා – Shaheena -5 ශහීනා – Shaheena -6 ශහීනා – Shaheena -7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We … Read more ශහීනා – Shaheena

නිවී ගිය ආදරය – Nivi giya adaraya

නිවී ගිය ආදරය – Nivi giya adaraya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more නිවී ගිය ආදරය – Nivi giya adaraya

නිමාලි කසුනි – Nimali Kasuni

නිමාලි කසුනි – Nimali Kasuni-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more නිමාලි කසුනි – Nimali Kasuni

ඉඳිට පන්තියක් – Indita panthiyak

ඉඳිට පන්තියක් – Indita panthiyak-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ඉඳිට පන්තියක් – Indita panthiyak

කලු කෙල්ල – Kalu kella

කලු කෙල්ල – Kalu kella -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more කලු කෙල්ල – Kalu kella

මගේ සුරතලී – Mage surathali

මගේ සුරතලී – Mage surathali-1 මගේ සුරතලී – Mage surathali-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more මගේ සුරතලී – Mage surathali

ලහිරුයි මමයි – Lahiruyi maamyi

ලහිරුයි මමයි – Lahiruyi maamyi-1 ලහිරුයි මමයි – Lahiruyi maamyi-2 ලහිරුයි මමයි – Lahiruyi maamyi-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more ලහිරුයි මමයි – Lahiruyi maamyi

මගේ ආදර කුමුදුනී – Mage adara kumuduni

මගේ ආදර කුමුදුනී – Mage adara kumuduni-1 මගේ ආදර කුමුදුනී – Mage adara kumuduni-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more මගේ ආදර කුමුදුනී – Mage adara kumuduni

මගේ ආසාව – Mage asawa

මගේ ආසාව – Mage asawa -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more මගේ ආසාව – Mage asawa

ඉස්කෝලේ කෙල්ල ලිහිනි – Iskole kella Lihini

ඉස්කෝලේ කෙල්ල ලිහිනි – Iskole kella Lihini-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more ඉස්කෝලේ කෙල්ල ලිහිනි – Iskole kella Lihini