මගේ කෑල්ල – Mage kella

~ AD Free content ! ~ මගේ කෑල්ල – Mage kella -2 මගේ කෑල්ල – Mage kella -3 මගේ කෑල්ල – Mage kella -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more මගේ කෑල්ල – Mage kella

ගෘහණිය – Gruhaniya

~ AD Free content ! ~ ගෘහණිය – Gruhaniya -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more ගෘහණිය – Gruhaniya

සම්මතයෙන් අසම්මතයට – Sammathayen Asammathayata

~ AD Free content ! ~ සම්මතයෙන් අසම්මතයට – Sammathayen Asammathayata-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha … Read more සම්මතයෙන් අසම්මතයට – Sammathayen Asammathayata

සූපුන් අයියාගේ පොඩි වෙසි – Supun ayyage podi wesi

~5 second ad ! ~ සූපුන් අයියාගේ පොඩි වෙසි – Supun ayyage podi wesi-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more සූපුන් අයියාගේ පොඩි වෙසි – Supun ayyage podi wesi

ශහීනා – Shaheena

~ AD Free content ! ~ ශහීනා – Shaheena -1 ශහීනා – Shaheena -2 ශහීනා – Shaheena -3 ශහීනා – Shaheena -4 ශහීනා – Shaheena -5 ශහීනා – Shaheena -6 ශහීනා – Shaheena -7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම … Read more ශහීනා – Shaheena

ලහිරුයි මමයි – Lahiruyi maamyi

~ AD Free content ! ~ ලහිරුයි මමයි – Lahiruyi maamyi-1 ලහිරුයි මමයි – Lahiruyi maamyi-2 ලහිරුයි මමයි – Lahiruyi maamyi-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more ලහිරුයි මමයි – Lahiruyi maamyi

මගේ අමුතු ආදරේ – Mage amuthu aadare

~ AD Free content ! ~ මගේ අමුතු ආදරේ – Mage amuthu aadare-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala … Read more මගේ අමුතු ආදරේ – Mage amuthu aadare

සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella

~ AD Free content ! ~ සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-1 සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-2 සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-3 සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-4 සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-5 සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. … Read more සව්මි කෙල්ල – Sawmi kella

රියැක්ශන් – Reaction

~ AD Free content ! ~ රියැක්ශන් – Reaction -1 රියැක්ශන් – Reaction -2 රියැක්ශන් – Reaction -3 රියැක්ශන් – Reaction -4 රියැක්ශන් – Reaction -5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal … Read more රියැක්ශන් – Reaction

මගේ ආදර කුමුදුනී – Mage adara kumuduni

~ AD Free content ! ~ මගේ ආදර කුමුදුනී – Mage adara kumuduni-1 මගේ ආදර කුමුදුනී – Mage adara kumuduni-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more මගේ ආදර කුමුදුනී – Mage adara kumuduni

එක දවසක් රැ – Eka dawasak re

එක දවසක් රැ – Eka dawasak re -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela … Read more එක දවසක් රැ – Eka dawasak re

නව රස කාටත් නොකී කතා – Nawa rasa katath noki katha

නව රස කාටත් නොකී කතා – Nawa rasa katath noki katha-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha … Read more නව රස කාටත් නොකී කතා – Nawa rasa katath noki katha

ගයාන් සහ සඳලි – Gayan saha Sandali

ගයාන් සහ සඳලි – Gayan saha Sandali-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

චමෝදි – Chamodi

චමෝදි – Chamodi -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ආශි – Ashi

ආශි – Ashi -1 ආශි – Ashi -2 ආශි – Ashi -3 ආශි – Ashi -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top