මගේ ලින්ගික ජීවිතය – Mage lingika jivithaya

මගේ ලින්ගික ජීවිතය – Mage lingika jivithaya-1 මගේ ලින්ගික ජීවිතය – Mage lingika jivithaya-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more මගේ ලින්ගික ජීවිතය – Mage lingika jivithaya

හොස්ටල් එකේ ඇන්ටි – Hostel eke anty

හොස්ටල් එකේ ඇන්ටි – Hostel eke anty-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more හොස්ටල් එකේ ඇන්ටි – Hostel eke anty

හිමාලි ඇන්ටි – Himali anty

හිමාලි ඇන්ටි – Himali anty-1 හිමාලි ඇන්ටි – Himali anty-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more හිමාලි ඇන්ටි – Himali anty

බට්ටී ඇන්ටි – Batti Anty

බට්ටී ඇන්ටි – Batti Anty -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more බට්ටී ඇන්ටි – Batti Anty

ඩ්‍රින්ක්ස් ගත්ත ඇන්ටි – Drinks gaththa anty

ඩ්‍රින්ක්ස් ගත්ත ඇන්ටි – Drinks gaththa anty-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more ඩ්‍රින්ක්ස් ගත්ත ඇන්ටි – Drinks gaththa anty

ගීතා ඇන්ටි – Geetha Anty

ගීතා ඇන්ටි – Geetha Anty-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ගීතා ඇන්ටි – Geetha Anty

දම්මි ඇන්ටි – Dammi Anty

දම්මි ඇන්ටි – Dammi Anty -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more දම්මි ඇන්ටි – Dammi Anty

ඇන්ටිගේ ගෙදර – Antyge gedara

ඇන්ටිගේ ගෙදර – Antyge gedara-5 ඇන්ටිගේ ගෙදර – Antyge gedara-6 ඇන්ටිගේ ගෙදර – Antyge gedara-7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more ඇන්ටිගේ ගෙදර – Antyge gedara

අපේ මැඩම් – Ape madam

අපේ මැඩම් – Ape madam -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more අපේ මැඩම් – Ape madam

ඇනූශා ඇන්ටි – Anusha Anty

ඇනූශා ඇන්ටි – Anusha Anty-1 ඇනූශා ඇන්ටි – Anusha Anty-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more ඇනූශා ඇන්ටි – Anusha Anty

ඇන්ටිගේ ජන්ගිය – Antyge jangiya

ඇන්ටිගේ ජන්ගිය – Antyge jangiya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ඇන්ටිගේ ජන්ගිය – Antyge jangiya

අලුත් ටීචර් ඇන්ටි – Aluth teacher anty

අලුත් ටීචර් ඇන්ටි – Aluth teacher anty-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more අලුත් ටීචර් ඇන්ටි – Aluth teacher anty