සිකුරුටි ඇන්ටි – Sikuruti anty

සිකුරුටි ඇන්ටි – Sikuruti anty-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සිකුරුටි ඇන්ටි – Sikuruti anty

ශිරෝමී ඇන්ටි – Shiromi Anty

ශිරෝමී ඇන්ටි – Shiromi Anty-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ශිරෝමී ඇන්ටි – Shiromi Anty

සුමනා මැඩම් – Sumana madam

සුමනා මැඩම් – Sumana madam-1 සුමනා මැඩම් – Sumana madam-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more සුමනා මැඩම් – Sumana madam

සාගරිකා ඇන්ටි – Sagarika Anty

සාගරිකා ඇන්ටි – Sagarika Anty-1 සාගරිකා ඇන්ටි – Sagarika Anty-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more සාගරිකා ඇන්ටි – Sagarika Anty

සුදු ඇන්ටි – Sudu anty

සුදු ඇන්ටි – Sudu anty -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more සුදු ඇන්ටි – Sudu anty

සක්විති සුවය – Sakvithi suwaya

සක්විති සුවය – Sakvithi suwaya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සක්විති සුවය – Sakvithi suwaya

සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara

සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara-1 සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara-2 සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara-3 සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara-4 සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara-5 සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara-6 සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara-7 සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara-8 සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara-9 සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara-10 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු … Read more සෙල්ලම් ගෙදර – Sellam gedara

සැබෑ වූ සිහිනය – Sebe wu sihinaya

සැබෑ වූ සිහිනය – Sebe wu sihinaya-1 සැබෑ වූ සිහිනය – Sebe wu sihinaya-2 සැබෑ වූ සිහිනය – Sebe wu sihinaya-3 සැබෑ වූ සිහිනය – Sebe wu sihinaya-4 සැබෑ වූ සිහිනය – Sebe wu sihinaya-5 සැබෑ වූ සිහිනය – Sebe wu sihinaya-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: … Read more සැබෑ වූ සිහිනය – Sebe wu sihinaya

නිර්මලා ඇන්ටි – Nirmala Anty

නිර්මලා ඇන්ටි – Nirmala Anty-1 නිර්මලා ඇන්ටි – Nirmala Anty-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more නිර්මලා ඇන්ටි – Nirmala Anty

නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi

නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi-1 නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi-2 නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi-3 නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi-4 නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi

ඉනෝකගේ කතාව – Inokage kathawa

ඉනෝකගේ කතාව – Inokage kathawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ඉනෝකගේ කතාව – Inokage kathawa

ජන්ගි ආතල් – Jangi athal

ජන්ගි ආතල් – Jangi athal -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more ජන්ගි ආතල් – Jangi athal

ලලන්ති ආන්ටි – Lalanthi anty

ලලන්ති ආන්ටි – Lalanthi anty-1 ලලන්ති ආන්ටි – Lalanthi anty-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more ලලන්ති ආන්ටි – Lalanthi anty

මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi

මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi-1 මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi-2 මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi-3 මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi-6 මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi

කීර්ති ඇන්ටි – Keerthi Anty

කීර්ති ඇන්ටි – Keerthi Anty-1 කීර්ති ඇන්ටි – Keerthi Anty-2 කීර්ති ඇන්ටි – Keerthi Anty-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more කීර්ති ඇන්ටි – Keerthi Anty