සන්ද්‍යා ඇන්ටි – Sandya anty

සන්ද්‍යා ඇන්ටි – Sandya anty-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සන්ද්‍යා ඇන්ටි – Sandya anty

මාලිකා ඇන්ටි – Malika anty

මාලිකා ඇන්ටි – Malika anty-1 මාලිකා ඇන්ටි – Malika anty-2 මාලිකා ඇන්ටි – Malika anty-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more මාලිකා ඇන්ටි – Malika anty

කැශියර් ජොබ් ඇන්ටි – Cashier job anty

කැශියර් ජොබ් ඇන්ටි – Cashier job anty-1 කැශියර් ජොබ් ඇන්ටි – Cashier job anty-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more කැශියර් ජොබ් ඇන්ටි – Cashier job anty

අරුනි ඇන්ටි – Aruni anty

අරුනි ඇන්ටි – Aruni anty -1 අරුනි ඇන්ටි – Aruni anty -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more අරුනි ඇන්ටි – Aruni anty

වනචරයා – Wanacharaya

වනචරයා – Wanacharaya -1 වනචරයා – Wanacharaya -2 වනචරයා – Wanacharaya -3 වනචරයා – Wanacharaya -4 වනචරයා – Wanacharaya -5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more වනචරයා – Wanacharaya

අරුනි ඇන්ටි – Aruni anty

අරුනි ඇන්ටි – Aruni anty -1 අරුනි ඇන්ටි – Aruni anty -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more අරුනි ඇන්ටි – Aruni anty

වනචරයා – Wanacharaya

වනචරයා – Wanacharaya -1 වනචරයා – Wanacharaya -2 වනචරයා – Wanacharaya -3 වනචරයා – Wanacharaya -4 වනචරයා – Wanacharaya -5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more වනචරයා – Wanacharaya

නිර්මලා ඇන්ටි – Nirmala Anty

නිර්මලා ඇන්ටි – Nirmala Anty-1 නිර්මලා ඇන්ටි – Nirmala Anty-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more නිර්මලා ඇන්ටි – Nirmala Anty

නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi

නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi-1 නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi-2 නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi-3 නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi-4 නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more නාකි ලමිස්සි – Naki lamissi

මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi

මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi-1 මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi-2 මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi-3 මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi-6 මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more මගේ සොඳුරු කාන්ති – Mage sodhuru Kanthi

මගේ ලින්ගික ජීවිතය – Mage lingika jivithaya

මගේ ලින්ගික ජීවිතය – Mage lingika jivithaya-1 මගේ ලින්ගික ජීවිතය – Mage lingika jivithaya-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more මගේ ලින්ගික ජීවිතය – Mage lingika jivithaya

ලලන්ති ආන්ටි – Lalanthi anty

ලලන්ති ආන්ටි – Lalanthi anty-1 ලලන්ති ආන්ටි – Lalanthi anty-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more ලලන්ති ආන්ටි – Lalanthi anty

කීර්ති ඇන්ටි – Keerthi Anty

කීර්ති ඇන්ටි – Keerthi Anty-1 කීර්ති ඇන්ටි – Keerthi Anty-2 කීර්ති ඇන්ටි – Keerthi Anty-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more කීර්ති ඇන්ටි – Keerthi Anty

ජන්ගි ආතල් – Jangi athal

ජන්ගි ආතල් – Jangi athal -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more ජන්ගි ආතල් – Jangi athal

ඉනෝකගේ කතාව – Inokage kathawa

ඉනෝකගේ කතාව – Inokage kathawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ඉනෝකගේ කතාව – Inokage kathawa