සිරවූ මානිල්ක – Sirawu Manilka

සිරවූ මානිල්ක – Sirawu Manilka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සිරවූ මානිල්ක – Sirawu Manilka

සමයම – Samayama

සමයම – Samayama -1 සමයම – Samayama -2 සමයම – Samayama -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more සමයම – Samayama

පුතාට කල වැරැද්ද – Puthata kala weredda

පුතාට කල වැරැද්ද – Puthata kala weredda-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more පුතාට කල වැරැද්ද – Puthata kala weredda

රේනුකා – Renuka

රේනුකා – Renuka -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more රේනුකා – Renuka

අද්බූත පාෂාණ – Adbutha pashana

අද්බූත පාෂාණ – Adbutha pashana-1 අද්බූත පාෂාණ – Adbutha pashana-2 අද්බූත පාෂාණ – Adbutha pashana-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more අද්බූත පාෂාණ – Adbutha pashana

අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi

~ AD Free content ! ~ අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-1 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-2 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-3 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-4 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-5 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-6 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-7 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න … Read more අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi