රති කෙලිය – Rathi keliya

රති කෙලිය – Rathi keliya -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more රති කෙලිය – Rathi keliya

රේනුකා – Renuka

රේනුකා – Renuka -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more රේනුකා – Renuka

මා දුටු සිහින – Ma dutu sihina

මා දුටු සිහින – Ma dutu sihina-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more මා දුටු සිහින – Ma dutu sihina

ලෝකෙට හොරෙන් අපි දෙන්නා – Loketa horen api denna

ලෝකෙට හොරෙන් අපි දෙන්නා – Loketa horen api denna-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala … Read more ලෝකෙට හොරෙන් අපි දෙන්නා – Loketa horen api denna

විහඟ ඇන්ඩ් මමී – Vihanga and mama

විහඟ ඇන්ඩ් මමී – Vihanga and mama-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more විහඟ ඇන්ඩ් මමී – Vihanga and mama

පුතාට කල වැරැද්ද – Puthata kala weredda

පුතාට කල වැරැද්ද – Puthata kala weredda-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more පුතාට කල වැරැද්ද – Puthata kala weredda

රමණය – Ramanaya

රමණය – Ramanaya -1 රමණය – Ramanaya -2 රමණය – Ramanaya -3 රමණය – Ramanaya -4 රමණය – Ramanaya -5 රමණය – Ramanaya -6 රමණය – Ramanaya -7 රමණය – Ramanaya -8 රමණය – Ramanaya -9 රමණය – Ramanaya -10 රමණය – Ramanaya -11 රමණය – Ramanaya -12 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more රමණය – Ramanaya

මින්දද – Mindada

මින්දද – Mindada -7 මින්දද – Mindada -8 මින්දද – Mindada -9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මවගේ ඇරඹුම – Mawage arabuma

මවගේ ඇරඹුම – Mawage arabuma-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata

මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata-1 මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata-2 මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata-3 මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata-4 මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata

මවගේ ජීවිතය – Mawage Jivithaya

මවගේ ජීවිතය – Mawage Jivithaya-7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ජන්ගි සෙල්ලම – Jangi sellama

ජන්ගි සෙල්ලම – Jangi sellama-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මවගේ ජීවිතයට – Mawage Jivithayata

මවගේ ජීවිතයට – Mawage Jivithayata-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi

මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-1 මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-2 මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-3 මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-4 මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-5 මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi

මගේ අම්මගේ පුක – Mage ammage puka

මගේ අම්මගේ පුක – Mage ammage puka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top