අනන්තය – Ananthaya

අනන්තය – Ananthaya -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අම්මයි මමයි ගාලු කොටුවේදි – Ammayi mamayi Galu kotuwedi

අම්මයි මමයි ගාලු කොටුවේදි – Ammayi mamayi Galu kotuwedi-3 අම්මයි මමයි ගාලු කොටුවේදි – Ammayi mamayi Galu kotuwedi-7 අම්මයි මමයි ගාලු කොටුවේදි – Ammayi mamayi Galu kotuwedi-8 අම්මයි මමයි ගාලු කොටුවේදි – Ammayi mamayi Galu kotuwedi-10 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. … Read more අම්මයි මමයි ගාලු කොටුවේදි – Ammayi mamayi Galu kotuwedi

අම්මයි ධර්මසිරි මාමයි – Ammayi Dharmasiri mamayi

අම්මයි ධර්මසිරි මාමයි – Ammayi Dharmasiri mamayi-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අම්මට සිහි නැතුව – Ammata sihi nathuwa

අම්මට සිහි නැතුව – Ammata sihi nathuwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අම්මත් එක්ක – Ammath ekka

අම්මත් එක්ක – Ammath ekka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අම්මගෙයි මගෙයි නුවර ගමන – Ammageyi mageyi nuwara gamana

අම්මගෙයි මගෙයි නුවර ගමන – Ammageyi mageyi nuwara gamana-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අම්මගේ දින පොත – Ammage dina potha

අම්මගේ දින පොත – Ammage dina potha-1 අම්මගේ දින පොත – Ammage dina potha-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අම්මගේ බොස් – Ammage boss

අම්මගේ බොස් – Ammage boss-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අම්මගේ අමුතු වැඩේ – Ammage amuthu wade

අම්මගේ අමුතු වැඩේ – Ammage amuthu wade-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අම්මා මාව නොමග යැව්වා – Amma mawa nomaga yawwa

අම්මා මාව නොමග යැව්වා – Amma mawa nomaga yawwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අද්බූත පාෂාණ – Adbutha pashana

අද්බූත පාෂාණ – Adbutha pashana-1 අද්බූත පාෂාණ – Adbutha pashana-2 අද්බූත පාෂාණ – Adbutha pashana-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

නව ඇරඹුම – Nawa arabuma

නව ඇරඹුම – Nawa arabuma -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more නව ඇරඹුම – Nawa arabuma

නිරෝශයි පුතයි – Niroshayi puthayi

නිරෝශයි පුතයි – Niroshayi puthayi-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more නිරෝශයි පුතයි – Niroshayi puthayi

මගේ අම්මි – Mage ammi

මගේ අම්මි – Mage ammi -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more මගේ අම්මි – Mage ammi

නිහඩ අසව්ව – Nihada Assawwa

නිහඩ අසව්ව – Nihada Assawwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more නිහඩ අසව්ව – Nihada Assawwa

Go to Top