හැගීම – Hageema

හැගීම – Hageema -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more හැගීම – Hageema

හොඳම යාලුවගේ ආතල් එක – Hodama yaluwage athal eka

හොඳම යාලුවගේ ආතල් එක – Hodama yaluwage athal eka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala … Read more හොඳම යාලුවගේ ආතල් එක – Hodama yaluwage athal eka

හොඳම යාලුවගේ අම්මත් එක්ක – Hodama yaluwage ammath ekka

හොඳම යාලුවගේ අම්මත් එක්ක – Hodama yaluwage ammath ekka-1 හොඳම යාලුවගේ අම්මත් එක්ක – Hodama yaluwage ammath ekka-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more හොඳම යාලුවගේ අම්මත් එක්ක – Hodama yaluwage ammath ekka

ස්පයි කැමරා – Spy camera

ස්පයි කැමරා – Spy camera -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more ස්පයි කැමරා – Spy camera

හොඳම යාලුවාගේ අම්මා – Hodama yahaluwage amma

හොඳම යාලුවාගේ අම්මා – Hodama yahaluwage amma-1 හොඳම යාලුවාගේ අම්මා – Hodama yahaluwage amma-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

හදාගත් දරුවා – Hadagath daruwa

හදාගත් දරුවා – Hadagath daruwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more හදාගත් දරුවා – Hadagath daruwa

එක් කතාවක් – Ek kathawak

එක් කතාවක් – Ek kathawak -1 එක් කතාවක් – Ek kathawak -2 එක් කතාවක් – Ek kathawak -3 එක් කතාවක් – Ek kathawak -4 එක් කතාවක් – Ek kathawak -5 එක් කතාවක් – Ek kathawak -6 එක් කතාවක් – Ek kathawak -7 එක් කතාවක් – Ek kathawak -8 එක් කතාවක් – Ek kathawak -9 මෙම … Read more එක් කතාවක් – Ek kathawak

දූදරුවෝ – Dudaruwo

දූදරුවෝ – Dudaruwo -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more දූදරුවෝ – Dudaruwo

දෙව්මිගෙන් අම්මට තැග්ගක් – Devmigen ammata thaggak

දෙව්මිගෙන් අම්මට තැග්ගක් – Devmigen ammata thaggak-5 දෙව්මිගෙන් අම්මට තැග්ගක් – Devmigen ammata thaggak-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

දීපිකාවෝ – Deepikawo

දීපිකාවෝ – Deepikawo -1 දීපිකාවෝ – Deepikawo -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

බලපෑම – Balapema

බලපෑම – Balapema -1 බලපෑම – Balapema -2 බලපෑම – Balapema -3 බලපෑම – Balapema -4 බලපෑම – Balapema -6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

ආයෙමත් ආදරෙන් – Ayemath adaren

ආයෙමත් ආදරෙන් – Ayemath adaren-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අසම්මතයේ සෙනෙහස් බැඳීම – Asammathaye senehas badima

අසම්මතයේ සෙනෙහස් බැඳීම – Asammathaye senehas badima-1 අසම්මතයේ සෙනෙහස් බැඳීම – Asammathaye senehas badima-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අසම්මත ප්‍රේමය – Asammatha premaya

අසම්මත ප්‍රේමය – Asammatha premaya-1 අසම්මත ප්‍රේමය – Asammatha premaya-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අසම්මත බැඳීම දෙක – Asammatha badima

අසම්මත බැඳීම දෙක – Asammatha badima-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top