නිහඩ අසව්ව – Nihada Assawwa

නිහඩ අසව්ව – Nihada Assawwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more නිහඩ අසව්ව – Nihada Assawwa

මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata

මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata-1 මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata-2 මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata-3 මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata-4 මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ … Read more මව කාමයාගේ තුරුලට – Mawa kamayage thurulata

මින්දද – Mindada

මින්දද – Mindada -7 මින්දද – Mindada -8 මින්දද – Mindada -9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more මින්දද – Mindada

මවගේ ඇරඹුම – Mawage arabuma

මවගේ ඇරඹුම – Mawage arabuma-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more මවගේ ඇරඹුම – Mawage arabuma

නොසිතුදේ – Nosithu de

නොසිතුදේ – Nosithu de -1 නොසිතුදේ – Nosithu de -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more නොසිතුදේ – Nosithu de

නව ඇරඹුම – Nawa arabuma

නව ඇරඹුම – Nawa arabuma -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more නව ඇරඹුම – Nawa arabuma

මවගේ ජීවිතය – Mawage Jivithaya

මවගේ ජීවිතය – Mawage Jivithaya-7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more මවගේ ජීවිතය – Mawage Jivithaya

ජන්ගි සෙල්ලම – Jangi sellama

ජන්ගි සෙල්ලම – Jangi sellama-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ජන්ගි සෙල්ලම – Jangi sellama

මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya

මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya-1 මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya-2 මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya-4 මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya-5 මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya

ලෝකෙට හොරෙන් අපි දෙන්නා – Loketa horen api denna

ලෝකෙට හොරෙන් අපි දෙන්නා – Loketa horen api denna-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala … Read more ලෝකෙට හොරෙන් අපි දෙන්නා – Loketa horen api denna

මගේ අම්මි – Mage ammi

මගේ අම්මි – Mage ammi -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more මගේ අම්මි – Mage ammi

කාමරාගිනි – Kama ragini

කාමරාගිනි – Kama ragini -1 කාමරාගිනි – Kama ragini -2 කාමරාගිනි – Kama ragini -3 කාමරාගිනි – Kama ragini -4 කාමරාගිනි – Kama ragini -5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more කාමරාගිනි – Kama ragini

කුඩම්මා – Kudamma

කුඩම්මා – Kudamma -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more කුඩම්මා – Kudamma

මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi

මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-1 මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-2 මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-3 මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-4 මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-5 මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more මගේ අම්මා මල් කාන්ති – Mage amma Malkanthi

ලොකු අම්මා – Loku amma

ලොකු අම්මා – Loku amma -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more ලොකු අම්මා – Loku amma