අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi

අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-1 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-2 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-3 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-4 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-5 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-6 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-7 අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට … Read more අම්මයි දුවයි – Ammayi Duwayi

අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka

අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka-1 අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka-2 අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka-3 අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We … Read more අම්මගේ සුදු පුක – Ammage sudu puka

අම්මගේ වික්‍රමය – Ammage vikramaya

අම්මගේ වික්‍රමය – Ammage vikramaya-1 අම්මගේ වික්‍රමය – Ammage vikramaya-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more අම්මගේ වික්‍රමය – Ammage vikramaya

අම්මගේ අලයිමන්ට් – Ammage alignment

අම්මගේ අලයිමන්ට් – Ammage alignment-1 අම්මගේ අලයිමන්ට් – Ammage alignment-2 අම්මගේ අලයිමන්ට් – Ammage alignment-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we … Read more අම්මගේ අලයිමන්ට් – Ammage alignment

අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima

අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima-1 අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima

අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra

අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra-6 අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra-7 අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

අමල්ගේ අම්මා – Amalge amma

අමල්ගේ අම්මා – Amalge amma-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more අමල්ගේ අම්මා – Amalge amma

රාග ගින්න – Raga ginna

රාග ගින්න – Raga ginna -1 රාග ගින්න – Raga ginna -2 රාග ගින්න – Raga ginna -3 රාග ගින්න – Raga ginna -4 රාග ගින්න – Raga ginna -5 රාග ගින්න – Raga ginna -6 රාග ගින්න – Raga ginna -7 රාග ගින්න – Raga ginna -8 රාග ගින්න – Raga ginna -9 මෙම … Read more රාග ගින්න – Raga ginna

මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya

මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya-1 මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya-2 මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya-4 මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya-5 මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya-6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more මගේ ජීවිතය – Mage jeewithaya

ආවේශය – Aweshaya

ආවේශය – Aweshaya -1 ආවේශය – Aweshaya -2 ආවේශය – Aweshaya -3 ආවේශය – Aweshaya -4 ආවේශය – Aweshaya -5 ආවේශය – Aweshaya -6 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more ආවේශය – Aweshaya

නොමිලේ බඩුව – Free baduwa

නොමිලේ බඩුව – Free baduwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more නොමිලේ බඩුව – Free baduwa

යාලුවයි අම්මයි – Yaluwai ammai

යාලුවයි අම්මයි – Yaluwai ammai-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more යාලුවයි අම්මයි – Yaluwai ammai

අම්මගේ ආදර කතාව – Ammage adara kathawa

අම්මගේ ආදර කතාව – Ammage adara kathawa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more අම්මගේ ආදර කතාව – Ammage adara kathawa

අම්මගෙයි මගෙයි රහස – Ammagei magei rahasa

අම්මගෙයි මගෙයි රහස – Ammagei magei rahasa-1 අම්මගෙයි මගෙයි රහස – Ammagei magei rahasa-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more අම්මගෙයි මගෙයි රහස – Ammagei magei rahasa

මනෝජ් සහ අම්මා – Manoj saha amma

මනෝජ් සහ අම්මා – Manoj saha amma-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more මනෝජ් සහ අම්මා – Manoj saha amma

Go to Top