ෆිල්ම් හෝල් ෆන් – Film hall fun

ෆිල්ම් හෝල් ෆන් – Film hall fun-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more ෆිල්ම් හෝල් ෆන් – Film hall fun

හොඳම යාලුවගේ ආතල් එක – Hodama yaluwage athal eka

හොඳම යාලුවගේ ආතල් එක – Hodama yaluwage athal eka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala … Read more හොඳම යාලුවගේ ආතල් එක – Hodama yaluwage athal eka

ස්පයි කැමරා – Spy camera

ස්පයි කැමරා – Spy camera -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more ස්පයි කැමරා – Spy camera

යාලුවයි අම්මයි – Yaluwai ammai

යාලුවයි අම්මයි – Yaluwai ammai-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more යාලුවයි අම්මයි – Yaluwai ammai

මනෝජ් සහ අම්මා – Manoj saha amma

මනෝජ් සහ අම්මා – Manoj saha amma-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more මනෝජ් සහ අම්මා – Manoj saha amma

හැගීම – Hageema

හැගීම – Hageema -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more හැගීම – Hageema

අම්මගෙයි මගෙයි රහස – Ammagei magei rahasa

අම්මගෙයි මගෙයි රහස – Ammagei magei rahasa-1 අම්මගෙයි මගෙයි රහස – Ammagei magei rahasa-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more අම්මගෙයි මගෙයි රහස – Ammagei magei rahasa

හොඳම යාලුවගේ අම්මත් එක්ක – Hodama yaluwage ammath ekka

හොඳම යාලුවගේ අම්මත් එක්ක – Hodama yaluwage ammath ekka-1 හොඳම යාලුවගේ අම්මත් එක්ක – Hodama yaluwage ammath ekka-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more හොඳම යාලුවගේ අම්මත් එක්ක – Hodama yaluwage ammath ekka

අම්මගේ ආදර කතාව – Ammage adara kathawa

අම්මගේ ආදර කතාව – Ammage adara kathawa-1 අම්මගේ ආදර කතාව – Ammage adara kathawa-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more අම්මගේ ආදර කතාව – Ammage adara kathawa

විහඟ ඇන්ඩ් මමී – Vihanga and mama

විහඟ ඇන්ඩ් මමී – Vihanga and mama-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more විහඟ ඇන්ඩ් මමී – Vihanga and mama

රමණය – Ramanaya

රමණය – Ramanaya -1 රමණය – Ramanaya -2 රමණය – Ramanaya -3 රමණය – Ramanaya -4 රමණය – Ramanaya -5 රමණය – Ramanaya -6 රමණය – Ramanaya -7 රමණය – Ramanaya -8 රමණය – Ramanaya -9 රමණය – Ramanaya -10 රමණය – Ramanaya -11 රමණය – Ramanaya -12 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් … Read more රමණය – Ramanaya

සුදු අම්මා – Sudu amma

සුදු අම්මා – Sudu amma -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more සුදු අම්මා – Sudu amma

සුදු හාමිනේ – Sudu hamine

සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-1 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-2 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-3 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-4 සුදු හාමිනේ – Sudu hamine-5 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more සුදු හාමිනේ – Sudu hamine

රති කෙලිය – Rathi keliya

රති කෙලිය – Rathi keliya -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more රති කෙලිය – Rathi keliya

රාග ගින්න – Raga ginna

රාග ගින්න – Raga ginna -1 රාග ගින්න – Raga ginna -2 රාග ගින්න – Raga ginna -3 රාග ගින්න – Raga ginna -4 රාග ගින්න – Raga ginna -5 රාග ගින්න – Raga ginna -6 රාග ගින්න – Raga ginna -7 රාග ගින්න – Raga ginna -8 රාග ගින්න – Raga ginna -9 මෙම … Read more රාග ගින්න – Raga ginna