අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima

අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima-1 අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more අම්මගේ පෙලඹවීම – Ammage pelambavima

අම්මගේ දින පොත – Ammage dina potha

අම්මගේ දින පොත – Ammage dina potha-1 අම්මගේ දින පොත – Ammage dina potha-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have … Read more අම්මගේ දින පොත – Ammage dina potha

අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra

අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra-6 අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra-7 අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra-8 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more අපේ අම්මා සුනේත්‍රා – Ape amma Sunethra

සුනීත විල – Sunitha Vila

සුනීත විල – Sunitha Vila -1 සුනීත විල – Sunitha Vila -3 සුනීත විල – Sunitha Vila -5 සුනීත විල – Sunitha Vila -7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in … Read more සුනීත විල – Sunitha Vila

දොළ දුක – Dola Duka

දොළ දුක – Dola Duka -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more දොළ දුක – Dola Duka

සමනලියෝ – Samanaliyo

සමනලියෝ – Samanaliyo -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more සමනලියෝ – Samanaliyo

ජීවිතය මෙතරම් සුන්දරද? – Jivithaya metharam sundarada?

ජීවිතය මෙතරම් සුන්දරද? – Jivithaya metharam sundarada?-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more ජීවිතය මෙතරම් සුන්දරද? – Jivithaya metharam sundarada?

යමසිංහ – Yamasinha

යමසිංහ – Yamasinha -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more යමසිංහ – Yamasinha

මවගේ අඳෝනාව – Mawage Andonawa

මවගේ අඳෝනාව – Mawage Andonawa-1 මවගේ අඳෝනාව – Mawage Andonawa-6 මවගේ අඳෝනාව – Mawage Andonawa-7 මවගේ අඳෝනාව – Mawage Andonawa-8 මවගේ අඳෝනාව – Mawage Andonawa-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha … Read more මවගේ අඳෝනාව – Mawage Andonawa

අම්මට සිරි – Ammata siri

අම්මට සිරි – Ammata siri -1 අම්මට සිරි – Ammata siri -2 අම්මට සිරි – Ammata siri -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more අම්මට සිරි – Ammata siri

නොමිලේ බඩුව – Free baduwa

නොමිලේ බඩුව – Free baduwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more නොමිලේ බඩුව – Free baduwa

ලොවට හොරෙන් අපි දෙන්නා – Lowata horen api denna

ලොවට හොරෙන් අපි දෙන්නා – Lowata horen api denna-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala … Read more ලොවට හොරෙන් අපි දෙන්නා – Lowata horen api denna

මව් සෙනෙහස – Maw senehasa

මව් සෙනෙහස – Maw senehasa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more මව් සෙනෙහස – Maw senehasa

අමල්ගේ අම්මා – Amalge amma

අමල්ගේ අම්මා – Amalge amma-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more අමල්ගේ අම්මා – Amalge amma

ගෑනිව වරදට පෙලඹූ හැටි – Geniwa waradata pelambu hati

ගෑනිව වරදට පෙලඹූ හැටි – Geniwa waradata pelambu hati-1 ගෑනිව වරදට පෙලඹූ හැටි – Geniwa waradata pelambu hati-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more ගෑනිව වරදට පෙලඹූ හැටි – Geniwa waradata pelambu hati