මගේ අක්ක – Mage akka

~ AD Free content ! ~ මගේ අක්ක – Mage akka -1 මගේ අක්ක – Mage akka -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more මගේ අක්ක – Mage akka

අක්කා නගෝ – Akka nago

~ AD Free content ! ~ අක්කා නගෝ – Akka nago -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal … Read more අක්කා නගෝ – Akka nago

පුශ්පරාග – Pushparaga

~ AD Free content ! ~ පුශ්පරාග – Pushparaga -2 පුශ්පරාග – Pushparaga -3 පුශ්පරාග – Pushparaga -4 පුශ්පරාග – Pushparaga -6 පුශ්පරාග – Pushparaga -7 පුශ්පරාග – Pushparaga -13 පුශ්පරාග – Pushparaga -24 පුශ්පරාග – Pushparaga -25 පුශ්පරාග – Pushparaga -29 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: … Read more පුශ්පරාග – Pushparaga