අකලට පරවු මලක් – Akalata parawu malak

අකලට පරවු මලක් – Akalata parawu malak-1 අකලට පරවු මලක් – Akalata parawu malak-8 අකලට පරවු මලක් – Akalata parawu malak-9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more අකලට පරවු මලක් – Akalata parawu malak