පොඩි සීන් එකක් – Podi seen ekak

පොඩි සීන් එකක් – Podi seen ekak-1 පොඩි සීන් එකක් – Podi seen ekak-2 පොඩි සීන් එකක් – Podi seen ekak-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more පොඩි සීන් එකක් – Podi seen ekak

සදිස්නගේ පෙට්ටිය – Sadisnage pettiya

සදිස්නගේ පෙට්ටිය – Sadisnage pettiya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සදිස්නගේ පෙට්ටිය – Sadisnage pettiya

කවිඳු අයියා – Kavindu ayya

කවිඳු අයියා – Kavindu ayya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මගේ නන්ගි – Mage nangi

මගේ නන්ගි – Mage nangi -1 මගේ නන්ගි – Mage nangi -2 මගේ නන්ගි – Mage nangi -3 මගේ නන්ගි – Mage nangi -4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

නන්ගි රවට්ටලා ගත්ත ආතල් එක – Nangi rawattaka gaththa athal eka

නන්ගි රවට්ටලා ගත්ත ආතල් එක – Nangi rawattaka gaththa athal eka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

සුදු නන්ගී – Sudu nangi

සුදු නන්ගී – Sudu nangi -1 සුදු නන්ගී – Sudu nangi -2 සුදු නන්ගී – Sudu nangi -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

පවනි නන්ගි – Pawani nangi

පවනි නන්ගි – Pawani nangi-1 පවනි නන්ගි – Pawani nangi-2 පවනි නන්ගි – Pawani nangi-3 පවනි නන්ගි – Pawani nangi-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

මීගමුවේ නන්ගි – Meegamuwe Nangi

මීගමුවේ නන්ගි – Meegamuwe Nangi-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

නන්ගිගේ දඩුවම – Nangige daduwama

නන්ගිගේ දඩුවම – Nangige daduwama-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Go to Top