අලුත් ගවුම – Aluth gawuma

අලුත් ගවුම – Aluth gawuma-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more අලුත් ගවුම – Aluth gawuma

සුදු නන්ගා – Sudu nanga

සුදු නන්ගා – Sudu nanga -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for … Read more සුදු නන්ගා – Sudu nanga

සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha

සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha-1 සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha

ශනාලි – Shanali

ශනාලි – Shanali -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more ශනාලි – Shanali

සදිස්නගේ පෙට්ටිය – Sadisnage pettiya

සදිස්නගේ පෙට්ටිය – Sadisnage pettiya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සදිස්නගේ පෙට්ටිය – Sadisnage pettiya

සුරන්දිගෙ අයියා – Surandige ayiya

සුරන්දිගෙ අයියා – Surandige ayiya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සුරන්දිගෙ අයියා – Surandige ayiya

උනුසුම – Unusuma

උනුසුම – Unusuma -1 උනුසුම – Unusuma -2 උනුසුම – Unusuma -3 උනුසුම – Unusuma -4 උනුසුම – Unusuma -5 උනුසුම – Unusuma -6 උනුසුම – Unusuma -7 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We … Read more උනුසුම – Unusuma

සහෝදර ප්‍රේමය – Sahodara premaya

සහෝදර ප්‍රේමය – Sahodara premaya-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more සහෝදර ප්‍රේමය – Sahodara premaya

සුදු නන්ගී – Sudu nangi

සුදු නන්ගී – Sudu nangi -1 සුදු නන්ගී – Sudu nangi -2 සුදු නන්ගී – Sudu nangi -3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more සුදු නන්ගී – Sudu nangi

නන්ගි රවට්ටලා ගත්ත ආතල් එක – Nangi rawattaka gaththa athal eka

නන්ගි රවට්ටලා ගත්ත ආතල් එක – Nangi rawattaka gaththa athal eka-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha … Read more නන්ගි රවට්ටලා ගත්ත ආතල් එක – Nangi rawattaka gaththa athal eka

පවනි නන්ගි – Pawani nangi

පවනි නන්ගි – Pawani nangi-1 පවනි නන්ගි – Pawani nangi-2 පවනි නන්ගි – Pawani nangi-3 පවනි නන්ගි – Pawani nangi-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha … Read more පවනි නන්ගි – Pawani nangi

පොඩි සීන් එකක් – Podi seen ekak

පොඩි සීන් එකක් – Podi seen ekak-1 පොඩි සීන් එකක් – Podi seen ekak-2 පොඩි සීන් එකක් – Podi seen ekak-3 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela … Read more පොඩි සීන් එකක් – Podi seen ekak

නන්ගිගේ දඩුවම – Nangige daduwama

නන්ගිගේ දඩුවම – Nangige daduwama-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more නන්ගිගේ දඩුවම – Nangige daduwama

නන්ගි සමග සීමාව ඉක්මවීම – Nangi samaga simawa ikmavima

නන්ගි සමග සීමාව ඉක්මවීම – Nangi samaga simawa ikmavima-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala … Read more නන්ගි සමග සීමාව ඉක්මවීම – Nangi samaga simawa ikmavima

නන්ගි – Nangi

නන්ගි – Nangi -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more නන්ගි – Nangi