මාලි – Mali

~ AD Free content ! ~ මාලි – Mali -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more මාලි – Mali

විසේකාරියෝ – Visekariyo

~ AD Free content ! ~ විසේකාරියෝ – Visekariyo -2 විසේකාරියෝ – Visekariyo -5 විසේකාරියෝ – Visekariyo -7 විසේකාරියෝ – Visekariyo -9 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and … Read more විසේකාරියෝ – Visekariyo

විසේකාරි – Visekari

~ AD Free content ! ~ විසේකාරි – Visekari -11 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and … Read more විසේකාරි – Visekari

සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha

~ AD Free content ! ~ සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha-1 සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more සීමාවෙන් එහා – Seemawen eha

මගේ නැගනිය – Mage neganiya

~ AD Free content ! ~ මගේ නැගනිය – Mage neganiya-1 මගේ නැගනිය – Mage neganiya-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more මගේ නැගනිය – Mage neganiya

පාසල් බසය – Pasal basaya

~ AD Free content ! ~ පාසල් බසය – Pasal basaya -1 පාසල් බසය – Pasal basaya -2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. … Read more පාසල් බසය – Pasal basaya

නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi

~ AD Free content ! ~ නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi-1 නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi-2 නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi-3 නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi-4 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal … Read more නෙහාරා නන්ගි – Nehara nangi

අයියලා නන්ගිලා – Aiyala nangila

~ AD Free content ! ~ අයියලා නන්ගිලා – Aiyala nangila-1 අයියලා නන්ගිලා – Aiyala nangila-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition … Read more අයියලා නන්ගිලා – Aiyala nangila

මගේ නන්ගී අන්ජනී – Mage nangi Anjani

මගේ නන්ගී අන්ජනී – Mage nangi Anjani-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more මගේ නන්ගී අන්ජනී – Mage nangi Anjani

රමේශා – Ramesha

රමේශා – Ramesha -1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. … Read more රමේශා – Ramesha

ජන්ගියේ සුවද – Jangiye suwada

ජන්ගියේ සුවද – Jangiye suwada-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more ජන්ගියේ සුවද – Jangiye suwada

අලුත් ගවුම – Aluth gawuma

අලුත් ගවුම – Aluth gawuma-2 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more අලුත් ගවුම – Aluth gawuma

බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya

බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-1 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-2 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-3 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-5 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-6 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-8 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya-12 බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara … Read more බත් ගෙදර නංගියා – Bath gedara nangiya

පුන්චිගේ දුව – Punchige duwa

පුන්චිගේ දුව – Punchige duwa-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your … Read more පුන්චිගේ දුව – Punchige duwa

නන්ගිගේ යාලුවා අචිනි – Nangige yaluwa Achini

නන්ගිගේ යාලුවා අචිනි – Nangige yaluwa Achini-1 මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්. wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha … Read more නන්ගිගේ යාලුවා අචිනි – Nangige yaluwa Achini

Go to Top