ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya

ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-1

ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-2

ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-3

ආත්ම පරිත්‍යාගය – Athma parithyagaya-4

මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

Leave a comment

Go to Top