අපේ ගෙදරයි එහා ගෙදරයි – Ape gedarayi eha gedarayi

අපේ ගෙදරයි එහා ගෙදරයි – Ape gedarayi eha gedarayi-1

අපේ ගෙදරයි එහා ගෙදරයි – Ape gedarayi eha gedarayi-3

මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. Please enjoy your stay here. We welcome all story lovers.

Leave a comment