අලුත් විදුහල්පතිනිය – Aluth viduhalpathiniya

අලුත් විදුහල්පතිනිය – Aluth viduhalpathiniya-1

මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.


wal katha 2020: We offer wal katha in Sinhala and wela katha in Sinhala. In addition we have sinhala wal katha and sinhala wela katha for your entertainment. Please enjoy your stay here. We welcome all story lovers.

2 thoughts on “අලුත් විදුහල්පතිනිය – Aluth viduhalpathiniya”

Leave a comment

Go to Top