හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – 1

Image-0
Image-1
Image-2
Image-3
Image-4
Image-5
Image-6
Image-7
Image-8
Image-9
මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

5 thoughts on “හස්බන්ඩ් රට ගිය අතරේ – 1”

Leave a comment