කුරුසයේ මං පාමුල – 4

Image-0
Image-1
Image-2
Image-3
Image-4
මෙම කතාවේ අයිතිය මුල් අයිතිකරු සතුවේ. අළුත් කතා එවන්න කැමති අය මේ email: sendsenuri@gmail.com එකට ඡායාරූප ඇතුලත් නොකර එවන්න. ඔයාලගෙ නමින්ම ප්‍රචාරය කරන්නම්.

5 thoughts on “කුරුසයේ මං පාමුල – 4”

Leave a comment